Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

IX1304 Matematik, analys 7,5 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 TIDAB TIEDB programstuderande

Målgrupp

Obligatorisk för TIDAB, TIEDB och TITEH men öppen för alla program under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, åk 1, Obligatorisk

Högskoleingenjörsutbildning i elektronik och datorteknik, åk 1, Obligatorisk

Högskoleingenjörsutbildning i teknik och ekonomi, åk 2, TIED, Obligatorisk

Perioder

P3 (7,5 hp)

Varaktighet

2025-01-14
2025-03-16

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Min: 25

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 TIDAB TIEDB programstuderande

Anmälningskod

60072

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 TIDAB TIEDB programstuderande

Kontaktperson

Mattias Hammar (hammar@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan IX1304 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Reella och komplexa tal.
 • Funktioner och grafer.  
 • Trigonometriska, exponentiella och logarimiska funktioner.
 • Gränsvärden.
 • Derivata, deriveringsregler och tillämpningar.
 • Integral, integreringsregler och tillämpningar.
 • Ekvationslösning.
 • Extremvärdesberäkningar.
 • Talföljder och serier, konvergens och divergens.
 • Maclaurin och Taylorutveckling.
 • Differentialekvationer.
 • Något om interativa metoder och numeriska beräkningar.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

1. Använda, förklara och tillämpa de viktigaste grundbegreppen och problemlösningsmetoderna från differential- och integralkalkyl i en variabel, särskilt:

 • redogöra för de elementära funktionernas grundläggande egenskaper, såsom till exempel potenslagar, logaritmlagar och trigonometriska formler, samt använda dessa i problemlösning och beräkningar
 • beräkna derivator med hjälp av bl.a. produktregeln, kvotregeln och kedjeregeln
 • använda derivata för att undersöka en funktions egenskaper, t ex avgöra frågor om växande och avtagande, skissera funktionsgraf, bestämma tangent, bevisa olikheter och hitta extremvärden
 • använda Taylors formel för att approximera funktioner med polynom till given noggrannhet
 • redogöra för Riemann-integralens definition och tillämpningar, samt approximera integraler med Riemannsummor
 • beräkna integraler med hjälp av primitiv funktion, partiell integration, variabelsubstitution och partialbråksuppdelning
 • redogöra för analysens huvudsats om sambandet mellan derivata och integral, samt använda denna i problemlösning och beräkningar
 • lösa vissa linjära ordinära differentialekvationer med konstanta koefficienter och redogöra för hur dessa uppkommer i tillämpningar
 • beräkna gränsvärden och använda dessa för att studera funktioners beteende lokalt eller asymptotiskt
 • avgöra om en given funktion är inverterbar och om möjligt beräkna inversen
 • avgöra om vissa serier är konvergenta eller divergenta och om möjligt beräkna dem.

2. Känna till något om metodiken för approximativ eller numerisk lösning av ekvationer och integraler och dess tillämpning med matematisk programvara.

3. Ställa upp enklare matematiska modeller för tillämpade förlopp som kan beskrivas med hjälp av funktioner av en variabel samt diskutera sådana modellers relevans, rimlighet och noggrannhet.

4. Läsa och tillgodogöra sig matematisk text om funktioner av en variabel och deras tillämpningar samt kommunicera matematiska resonemang och beräkningar inom detta område muntligt och skriftligt på ett sådant sätt att de är lätta att följa.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Gymnasiematematik, kurs "Matematik 4"

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TENB - Skriftlig tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Matematik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mattias Hammar (hammar@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.