Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KA103X Examensarbete inom Teknisk kemi, grundnivå 15,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60979

Rubriker med innehåll från kursplan KA103X (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Studenten skall arbeta med ett aktuellet forsknings- eller utvecklingsprojekt, vilket omfattar problemställningar som ger fördjupning/breddning inom kemi och kemiteknik. I projektet ingår moment såsom informationssökning, praktiskt arbete och rapportskrivning. Då projektet utförs i grupp ingår även föreläsningar och reflektion kring förutsättningar för ett modernt ledarskap. Inom ramen för projekt ingår det också att identifiera och utveckla en affärsplan som inkluderar hållbar affärsutveckling.

Varje projektgrupp har en handledare.

Lärandemål

1. Visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och tillämpliga metoder, orientering i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt visa fördjupad kunskap inom någon del av ämnesområdet.

2. Visa förmåga att kritiskt söka, samla och använda relevant information samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

3. Visa förmåga att formulera, bedöma och hantera problem och kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.

4. Visa förmåga att planera och med tillämpliga metoder genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

5. Visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper redogöra för och diskutera information, problem och lösningar.

6. Visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska och etiska aspekter.

7. Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom någon del av huvudområdet teknik

8. På svenska muntligt och skriftligt presentera resultat, diskutera slutsatser och på ett tydligt sätt redogöra för den kunskap som det bygger på.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet, samt Matematik E, Fysik B och Kemi A samt 120 hp inom civilingenjörsprogrammet i Teknisk kemi.

För att söka ett kandidatexamensarbete med start i period 3 krävs att en huvuddel av studierna, minst 105 högskolepoäng (varav totalt 90 högskolepoäng från årskurs 1 och 2, varav minst 50 högskolepoäng från årskurs 1) av de obligatoriska kurserna på civilingenjörsprogrammet i kemivetenskap/teknisk kemi skall vara avklarade senast efter period 1 åk 3.

Rekommenderade förkunskaper

120 hp ska vara avklarade av kurser på grundnivå i årskurs 1-3 på civilingenjörsprogrammet i kemivetenskap

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig rapport, muntlig presentation och opposition på annat examensarbete på grundnivå.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ersätter KA101X