KD1000 Kemiska principer för hållbar utveckling 3,0 hp

Chemical Principles for Sustainabillty

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursens mål är att ge introduktion till atomers och molekylers struktur, kemisk jämvikt och termodynamik. De kemiska begrepp som vi kommer i kontakt med kommer att illustreras med exempel relaterade till miljökemi och hållbar utveckling. Kursen ger en god bas för vidare studier i kemi. I kursen ingår:

 • Atomers och molekylers struktur
 • Materietillstånd och fasomvandlingar
 • Stökiometri och atomekonomi för grönkemi
 • Kemiska reaktionsformler och hur dessa balanseras
 • Oxidation och reduktion, red-ox reaktioner
 • Vatten och vattenlösningars kemi, syra-bas reaktioner och försurning av sjöar och mark
 • Energi, entalpi, entropi, och fri energi, energiomvandlingar 

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska man kunna:

 • Redogöra för atomers och molekylers struktur samt de olika materietillstånden (TEN1, 30 p)
 • Utföra beräkningar på kemisk jämvikt och kemiska reaktioner (TEN1, 30 p)
 • Förstå grunderna för kemisk termodynamik (TEN1, 30 p)

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy11/Vux12)

Områdesbehörighet A9

Särskild behörighet motsvarande: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012

Områdesbehörighet 9.

Särskild behörighet motsvarande: Matematik E, Fysik B och Kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Chemical Principles: The Quest for Insight. Peter Atkins, Loretta Jones, Leroy Laverman, 7th edition. ISBN: 9781464183959

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Istvan Furo

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KD1000

Ges av

CBH/Kemi

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.