Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen ger en bred introduktion till oorganisk kemi.  Kursen behandlar experimentella och teoretiska metoder för att studera systematisk oorganisk kemi, oorganisk syntes, karakterisering av oorganiska molekyler och material, materialkemi, oorganiska katalysatorer, samt användningsområden för oorganisk kemi.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan KD1130 (VT 2014–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av en teoridel på 4 hp och en laborationsdel på 2 hp.

Teoridelen fokuseras på:

 • systematisk oorganisk kemi från hela grundämnenas periodiska system;
 • oorganisk syntes av material, koordinationskomplex och kluster;
 • användningen av ligandfältteori på övergångsmetaller;
 • vanlig karakterisering av oorganiska molekyler och material;
 • fastfassyntes;
 • fotokemi med oorganiska molekyler och halvledare;
 • samt heterogena och homogena oorganiska katalysatorer. 

Laborationsdelen består av två delar, Wilkinsons katalysator (Lab 1) och färgämnessensiterade solceller (Lab 2).

Lärandemål

Studenterna skall efter fullgjord kurs kunna:

 • skriva syntesvägar för att göra vanliga oorganiska material, molekylar, och kluster;
 • skriva reaktionsmekanismer för homogena och heterogena oorganiska katalysatorer;
 • härleda periodiska trender från oorganiska reaktioner;
 • använda ligandfältteori för att förutsäga reaktiviteten av koordinationskomplex av övergångsmetaller;
 • beskriva analytiska metoder för karakteriseringar av oorganiska material, molekylar, och kluster.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B och Kemi A

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B och Kemi A

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Material delas ut under kursens gång.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB2 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Tentamen (TEN: 4 hp),
Laborationer (LAB: 2 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture James Gardner

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KD1130

Ges av

CBH/Kemi

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

James Gardner (jgardner@kth.se)

Övrig information

Ersätter 3B1781