KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 6,0 hp

Organic Chemistry, Basic Concepts and Practice

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

• tillämpa det ”organisk-kemiska språket” dvs. återge organiska strukturer grafiskt, namnge organiska föreningar enligt IUPAC-nomenklaturen, trivialnamnen för vissa vanligt förekommande föreningar samt beskriva organiska föreningars tredimensionella struktur grafiskt och enligt CIP-nomenklaturen.

• identifiera och rangordna nukleofiler, elektrofiler, syror och baser i en kemisk reaktion.

• avgöra hur syra/basjämvikter / pKa / protontransfer kan påverka utgången av en reaktion.

• redogöra för mekanismpilens innebörd samt använda dessa för att beskriva mekanismer för reaktioner.

• utnyttja frontorbitalbegreppet för att kategorisera vilka orbitaler som är HOMO respektive LUMO i organiska molekyler samt att kunna använda dessa resonemang för att avgöra utgången av en reaktion.

• motivera utifrån reaktionsbetingelser om en reaktion följer en SN1, SN2, E1 eller E2 mekanism samt förklara det stereokemiska och regiokemiska resultatet. Omvänt ska även reaktionsbetingelser kunna kombineras för att styra en reaktion via en SN1, SN2, E1 eller E2 mekanism.

• analysera en organisk förenings stereokemi och därifrån dra slutsatser om dess konformation och reaktivitet.

• förklara mekanismen och det stereokemiska och regiokemiska utfallet vid addition av elektrofiler till alkener.

• beskriva begreppet Grön Kemi och dess applicering i organisk kemi och hur detta kan verka för hållbar utveckling.

• applicera grundläggande spektroskopiska analysmetoder (NMR) för strukturanalys av organiska föreningar.

• utföra en risk- och säkerhetsanalys av en organisk-kemisk reaktionsprocess samt kunna och förstå de säkerhetsföreskrifter som krävs vid laborativt arbete.

• omsätta recept till en genomförd syntes, vilket inkluderar; sätta upp en reaktion, arbeta upp en reaktionsblandning samt rena en förening med hjälp av extraktion, destillation och kristallisation.

• strukturbestämma och karakterisera organiska föreningar med hjälp av de vanligaste analysmetoderna (smältpunkt, NMR, IR).

• enklare syntes planering vilket inkluderar; extrahera relevant information ur organisk-kemiska databaser som underlag för utförande och analys av en organisk-kemisk reaktionsprocess och rapportera resultat.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens mål är att ge en stark introduktion till organisk kemi vad gäller struktur och reaktivitet, praktiskt syntesarbete samt grön kemi.

Kursen ger också en stark bas för vidare fördjupning inom organisk kemi samt för påbyggnad inom angränsande områden framförallt miljökemi, biokemi, polymerteknologi och fysikalisk kemi.
I kursen ingår:
• Nomenklatur
• Konformation/konfiguration
• Mekanismer
• Frontorbitalteori
• Protontransfer/pKa
• Substitution/Elimination
• Additions reaktioner
• Grön kemi

Behörighet

Grundläggande behörighet;

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012

Särskild behörighet: Matematik E, fysik B och kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011)

Särskild behörighet: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget godkänd.

Rekommenderade förkunskaper: KE1140 Teknisk kemi eller motsvarande.

Litteratur

A. Burrows, A. Parsons, G.Price; Chemistry3: Introducing Inorganic, Organic and Physical Chemistry, Oxford University Press, USA, 2009, ISBN10: 0199277893 ISBN13: 9780199277896
Säkerhetskompendium, Organisk kemi, KTH
Laborationskompendium, Organisk kemi, KTH

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

•LAB1 - Laboration, 3 hp, betygsskala: P, F
•TEN1 - Tentamen, 3 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1) samt godkänd laborationskurs (LAB1)

Ges av

CBH/Kemi

Examinator

Peter Dinér <diner@kth.se>

Övrig information

Ersätter kursen KD1090

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.