Hoppa till huvudinnehållet

KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 6,0 hp

Välkommen till  Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik (KD1230)

Kursen skall ge en introduktion till organisk kemi och den som klarat kursen skall också ha en bra grund för att ta sig vidare till högre kurser i organisk kemi och kurser i angränsande områden t.ex. biokemi, polymerkemi etc. Tonvikten är lagd på att skapa god förståelse för organisk-kemiska principer och reaktioner.

OBS! Den här kursen kommer att ges pålärandeplattformen CANVASFör att få tillgång till kursmaterialet i Canvas måste du registrera dig på kursen (via webben) eller via kursexpeditionen.

Teoridelen:

Innehåll: Kursens schema omfattar: 9-10 x 2 h föreläsningar, 7 x 2 h salsövningar, 5 x 1 h prelabs, 6 x 6 h laborationer och en tenta om 5 h. Kursen är upplagd blockvis med en föreläsning, en övning och en lab där varje block täcker in ett tema.

Föreläsningarna avser att belysa centrala begrepp inom organisk kemi och samtidigt förmedla en överblick. Målsättningen är främst att belysa svårare avsnitt av materialet. För att få ut maximalt av föreläsningarna är det bra att förbereda sig innan. 

Laborationsdelen:

Laborationskursen avser att göra dig förtrogen med grundläggande laborationstekniska moment och handgrepp i organisk kemi samt att komplettera teorin från föreläsningar, övningar och kursboken. Laborationskursen omfattar grunderna i praktiskt laboratoriearbete och utförs individuellt av varje deltagare.

Välkomna!

Peter Dinér (kursansvarig, diner@kth.se).

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan KD1230 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens mål är att ge en introduktion till organisk kemi vad gäller struktur och reaktivitet, praktiskt syntesarbete samt grön kemi. Kursen ger också en stark bas för vidare fördjupning inom organisk kemi.

Kort beskrivning av innehåll:

 • Nomenklatur
 • Konformation/konfiguration
 • Reaktionsmekanismer
 • Frontorbitalteori
 • Protontransfer/pKa
 • Substitution/elimination
 • Additionsreaktioner
 • Grön kemi

Detaljerad beskrivning av innehåll:

 • det ”organisk-kemiska språket” dvs. återge organiska strukturer grafiskt, namnge organiska föreningar enligt IUPAC-nomenklaturen, trivialnamnen för vissa vanligt förekommande föreningar samt beskriva organiska föreningars tredimensionella struktur grafiskt och enligt CIP-nomenklaturen.
 • identifiering och rangordning av nukleofiler, elektrofiler, syror och baser i en kemisk reaktion.
 • syra/basjämvikter / pKa / protontransfer.
 • mekanismpilens innebörd samt använda den för att beskriva reaktionsmekanismer.
 • frontorbitalbegreppet för att kategorisera vilka orbitaler som är HOMO respektive LUMO i organiska molekyler samt att kunna använda dessa resonemang för att avgöra utgången av en reaktion.
 • hur reaktionsbetingelser påverkar om en reaktion följer en SN1, SN2, E1 eller E2 mekanism samt det stereokemiska och regiokemiska resultatet. Omvänt ska även reaktionsbetingelser kunna kombineras för att styra en reaktion via en SN1, SN2, E1 eller E2 mekanism.
 • organiska föreningars stereokemi och därifrån dra slutsatser om dess konformation och reaktivitet.
 • reaktionsmekanismen och det stereokemiska och regiokemiska utfallet vid addition av elektrofiler till alkener.
 • begreppet grön kemi och dess applicering i organisk kemi och hur detta kan verka för hållbar utveckling.
 • grundläggande spektroskopiska analysmetoder (NMR) för strukturanalys av organiska föreningar.
 • risk- och säkerhetsanalys av en organisk-kemisk reaktionsprocess samt kunna och förstå de säkerhetsföreskrifter som krävs vid laborativt arbete.
 • omsättning av recept till en genomförd syntes, vilket inkluderar; sätta upp en reaktion, arbeta upp en reaktionsblandning samt rena en förening med hjälp av extraktion, destillation och kristallisation.
 • strukturbestämning och karakterisering organiska föreningar med hjälp av vanliga analysmetoder (smältpunkt, NMR, IR).

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

 • beskriva och analysera grundläggande organkemiska reaktioner och deras mekanismer.
 • tillämpa begreppet grön kemi.
 • upprepa grundläggande organkemiska synteser och analyser
 • tillämpa grundläggande spektroskopiska analysmetoder för strukturanalys av organiska föreningar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet;

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012

Särskild behörighet: Matematik E, fysik B och kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011)

Särskild behörighet: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget godkänd.

Rekommenderade förkunskaper

KE1140 Teknisk kemi eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

A. Burrows, A. Parsons, G.Price; Chemistry3: Introducing Inorganic, Organic and Physical Chemistry, Oxford University Press, USA, 2009, ISBN10: 0199277893 ISBN13: 9780199277896

Säkerhetskompendium, Organisk kemi, KTH

Laborationskompendium, Organisk kemi, KTH

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1) samt godkänd laborationskurs (LAB1)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Peter Dinér

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KD1230

Ges av

CBH/Kemi

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ersätter kursen KD1090