Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalKD201V Vattenkemi 7,5 hpAdministrera Om kursen

Kursen ska ge dig en översikt av vattenkemi -problem och grundläggande kemikunskaper

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan KD201V (VT 2009–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Ett globalt perspektiv. Biogeokemiska kretslopp
 • En översikt av kemiska processer i atmosfären
 • Metalljoner och deras förekomstformer i naturliga vatten
 • Anaerob och aerob miljö, övergödning
 • Förekomst av partiklar i naturliga vatten. Mikroorganismers betydelse
 • Markens kemi
 • Reglermekanismer
 • Jordens framtida miljö.

Lärandemål

Kursens syfte är att ge deltagarna en översikt av den aktuella fronten i vattenkemi; inom forskning och teknisk utveckling, samt att knyta detta till deltagarnas egna erfarenheter, tex genom arbete eller studier. Projektarbetet kan kopplas till problemställningar i arbetet eller till någon fråga av stort eget intresse hos deltagarna.

Kursupplägg

Kursen ges på kvartstid. Den är koncentrerad till ett antal veckoslut. Du behöver komma till KTH eller annan kursplats 3-4 gånger. Kursen är en distanskurs. Kursen ges på svenska.

 • Kursdeltagarna träffas tre gånger på lördager (eller kvällar efter önskemål) Översikter av viktiga aktuella områden ges. Diskussion
 • Instuderingsfrågor behandlas i små grupper (hemma och kontakt med email)
 • Ett projektarbete med en eller två deltagare rapporteras muntligt och skriftligt.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Universitetsstudier om minst 7,5 hp i kemi eller motsvarande kunskaper samt
 • kunskaper i svenska B och engelska A eller motsv.

Rekommenderade förkunskaper

Högskoleutbildning i kemi eller motsvarande.

Allmän behörighet i kemi, fysik och matematik (nivå A) eller motsvarande kunskaper

Utrustning

En egen dator är bra att ha men inget krav.

Kurslitteratur

Aquatic Environmental Chemistry av Alan Howard Oxford 1998

Att mäta vatten av Bydén Göteborgs Universitet 

Kurshäfte 

Utdelat material vid träffarna

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

1. Inlämningsuppgifter 2. Projektarbete

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Lars Kloo

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

CBH/Kemi

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

KD202V Vattemkemi, avancerad nivå

Kontaktperson

Olle Wahlberg, 070-790 82 95, (08-790 82 95), ow@inorg.kth.se, Fax. 08 21 26 26

Övrig information

Kursen ges på svenska och på engelska vid behov (dubblering av gångerna) Information Olle Wahlberg 070 790 8295