KD2155 Fasta tillståndets kemi: struktur och metoder 7,5 hp

Solid State Chemistry: Structures and Methods

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Det kristallina tillståndet och beskrivning av kristallstrukturer
 • Bestämning av fasta ämnens strukturer, praktisk användning av databaser
 • Band och bindningsstruktur för fasta ämnen
 • Fysikaliska egenskaper för olika fast ämnen
 • Framställning och karakterisering av vissa nanomaterial
 • Grundläggande principer för röntgendiffraktion
 • Grundläggande principer för elektronmikroskopi
 • Grundläggande principer för fast-fas NMR spektroskopi

Lärandemål *

Studenten ska för godkänd kurs kunna:

 • Beskriva sambandet mellan struktur och kemisk bindning, samt dra allmänna slutsatser om ett materials fysikaliska egenskaper såsom dess makroskopiskt magnetiska, elektriska och optiska beteende, beskriva struktur, fysikaliska egenskaper och driftsprinciper hos halvledande komponenter.
 • Beskriva de grundläggande principerna bakom fast-fas NMR, röntgendiffraktion och elektronmikroskopi, beskriva och utföra utvalda metoder för fasta tillståndets syntes.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

KF1165 Materialens kemi och egenskaper

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

R. Tilley, Understanding Solids: The Science of Materials, 2e, Wiley 2013

Utdelat kursmaterial


R. Tilley, Understanding Solids: The Science of Materials, 2e, Wiley 2013

Utdelat kursmaterial

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laboration, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänd på alla moment

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Sergey Dvinskikh

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KD2155

Ges av

CBH/Kemi

Huvudområde *

Kemiteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Överlappning med kursen KD2150