KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 hp

Spectroscopic Tools for Chemistry

Principerna för spektroskopiska metoder, såsom kärnmagnetisk resonans (NMR), mass spektrometri (MS), infraröd (IR) och Raman. Identifiering och bestämning av molekylära strukturer och dynamik.

Kursen består av föreläsningar, övningar och laborationer. Övningarna kompletterar föreläsningarna och mycket tid ägnas åt att lösa strukturproblem och att svara på frågor. Regelbundna hemuppgifter av stegvis ökande komplexitet ska fördjupa studenters färdigheter i de olika metoderna.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Principerna för spektroskopiska metoder, såsom kärnmagnetisk resonans (NMR), mass spektrometri (MS), infraröd (IR) och Raman. Identifiering och bestämning av molekylära strukturer och dynamik.

Kursen består av föreläsningar, övningar och laborationer. Övningarna kompletterar föreläsningarna och mycket tid ägnas åt att lösa strukturproblem och att svara på frågor. Regelbundna hemuppgifter av stegvis ökande komplexitet ska fördjupa studenters färdigheter i de olika metoderna.

Lärandemål *

Kursens mål är att studenten erhåller kunskap om samt en förmåga att förstå de spektroskopiska metoder såsom kärnmagnetisk resonans (NMR), mass spektrometri (MS), infraröd (IR) och Raman som idag används för att identifiera och bestämma molekylära strukturer och dynamik.

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

  • beskriva principerna av NMR, MS, IR och Raman metoder med särskild hänsyn till deras fördelar och begränsningar
  • analysera NMR , MS, IR och Raman spektra och förklara och använda förhållanden mellan spektrala parametrar och molekylär struktur
  • välja optimal strategi för att analysera och lösa strukturproblem
  • känna igen och förklara effekter av dynamiska processer såsom kemisk utbyte i spektran

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i organisk kemi

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

On-line litteratur rekommenderas av föreläsare


On-line litteratur rekommenderas av föreläsare

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Laborationer, 4,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Inlämningsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Laborationer (LAB1; 4 hp)
Examination (TEN1; 4 hp)
Övningar och inlämninngsuppgifter (ÖVN1; 1 hp)

Slutbetyget erhålls när de tre delarna är godkända och blir samma som det godkända betyget för tentamen

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Zoltan Szabo

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KD2320

Ges av

CBH/Kemi

Huvudområde *

Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen har samma innehåll som kursen KD2210 Tillämpad organisk molkylspektroskopi och KD2060 NMR-spektroskopi.

Endast en av kurserna KD2320, KD2210 och KD2060 får tas med i examen.