KD2400 Bioaktiva molekyler 6,0 hp

Bioactive Molecules

Bioaktiva molekyler, deras kemiska karaktärisering och biologiska funktionsätt. kursens mål är att ge studenterna kunskap i hur man samlar, separera och identifierar  naturprodukter och dessutom testar dessa för bioaktivitet. Proaktiskt användande av preparativa och analytiska separationsmetoder samt GC-MS och LC och LC-MS instrumentet ingår i kursen.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Metoder för identifiering av molekylers bioaktivitet
 • Kemiska, farmakologiska , biologiska verktyg för identifiering av bioaktiva molkyler
 • Kemisk diversitet hos bioaktiva molekyler
 • Exempel på naturprodukter som en viktig källa för nya molkylstrukturer med farmakologisk effekt
 • Exempel på bioaktiva mekanismer, e.g. aktivering av receptorer, jonkanaler samt toxicitet
 • Applikationer inom e.g. farmakologi, kemisk ekologi, miljötoxikologi, atmosfärskemi

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Ge exempel på viktiga områden där bioaktiva molekyler är involverade
 • Kunna redovisa de vanligaste metoderna att identifiera bioaktivitet hos molekyler
 • Praktiskt kunna använda de vanligaste instrumenten för att identifiera bioaktiva molekyler
 • Praktiskt kunna använda de vanligaste metoderna för att testa bioaktivitet
 • Förstå den evolutionära och molekylära sambanden för bioaktivitet (exempel)
 • Förstå sambanden mellan dos - respons och bioaktivitet.
 • Ge exempel på betydelsen av struktur -aktivitet för bioaktiviteten

Kursupplägg

Föreläsningar och laborationer.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

För fristående studerande krävs:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

organisk kemi grundnivå

analytsik kemi grundnivå

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast tre veckor före kursstart.
Handouts

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektarbete, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Alla presentationer inom projktarbetet samt alla laborationer är obligatoriska.

Övriga krav för slutbetyg *

Projektarbete (PRO1; 1 hp)
Tentamen (TEN1; 3.5 hp)
Laborationer (LAB1; 1.5 hp)

Slutbetyget är samma som betyget på tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Anna Karin Borg Karlsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KD2400

Ges av

CHE/Kemi

Huvudområde *

Bioteknik, Kemiteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen ersätts av KD2401