Hoppa till huvudinnehållet

KE1090 Transportprocesser i kemiska system 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan KE1090 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar transport av impuls, värme och materia. De bakomliggande mekanismerna och hur dessa mekanismer utnyttjas inom kemitekniken, i apparatur såsom destillationskolonner, filter och kemiska reaktorer, men även inom andra områden. T ex omfattar kursen att kunna beräkna överförd effekt vid värmetransport genom ledning, konvektion och strålning samt att kunna identifiera och lösa materieöverföringsproblem där materieflöde sker både genom diffusion och konvektion samt lösa enkla problem med samtidigt värme och materieöverföring. Genom praktisk problemlösning vid laborationer tränas problemlösningsförmågan samtidigt som grundläggande teori och begrepp åskådliggörs. Programvara introduceras (Excel, MatLab och ChemCad) för att lösa eller modellera enkla kemitekniska system.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Beskriva transportprocessernas grunder och begrepp samt tillämpa dem på praktiska fall för strömmande fluider och värmetransport.
  • Beskriva ett urval av kemiteknisk utrustning och förklara hur principerna för transportprocesser nyttjas för att utforma utrustning och system.
  • Analysera och utvärdera enkla kemitekniska system samt skriftligt redogöra för och diskutera problem och lösningar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B och Kemi A

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

McCabe, W. L., Smith, J. C. and Harriott, P., Unit Operations of Chemical Engineering, 7th ed., McGraw-Hill, New York, 2005

Kompletterade kursmaterial till laborationerna. Exempelsamling

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN2 - Skriftlig tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Kerstin Forsberg

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KE1090

Ges av

CBH/Kemiteknik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen samläses till stora delar med KH1130

Överlappar med kurserna KE1170, KE1030 samt KH1130, bara en av kurserna får läsas.