Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan KE1150 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

Efter avslutad och godkänd kurs ska studenten kunna:

• skriva balanserade kemiska reaktionsformler.

• genomföra stökiometriska och termokemiska beräkningar.

• Definiera hastighetsutryck utifrån kemiska elementarreaktioner.

• genomföra enklare beräkningar på kemisk jämvikt och reaktionskinetik.

• använda de viktiga verktygen material- och energibalanser – anpassa grundformen för dessa till en given process, samt lösa det resulterande ekvationssystemet.

• ställa upp modeller för material- och energibalanser för olika designalternativ, kombinera och tillämpa dessa modeller vid problemlösning samt använda tabellverk för entalpier, specifik värme samt andra materialdata till sin hjälp vid beräkningar.

• beskriva och ge exempel på processer såsom kontinuerlig/satsvis process, stationär/icke stationär process, öppet/slutet system, samt förklara begreppen luftöverskott, recirkulationsförhållande, totalomsättning, utbyte och selektivitet.

• tillämpa ett systemtänkande på problem av kemiteknisk karaktär och identifiera systemavgränsningen för vilket problemet gäller, samt välja systemgräns(er) så att problemet blir lösbart utifrån givna uppgifter.

• redogöra för olika instrumentella analysmetoder inom modern kemi: kromatografiska separationsmetoder, spektroskopiska metoder, diffraktionsmetoder.

Labkurs:
• utföra enklare kemiskt laboratorie-arbete med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhetsföreskrifter.

Kursupplägg

För att uppnå lärandemålen är kursen indelade i två delmoment.

Moment 1: Stökiometri, termokemi, materialbalans, energibalans och kinetik (8 hp), period 1-2
Moment 2: Labkurs (2 hp), period 1

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012

Särskild behörighet: Matematik E, fysik B och kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011)

Särskild behörighet: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget godkänd.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • För stökiometri, och termokemi inom moment 1:
  Chemistry³: Introducing inorganic, organic and physical chemistry, Burrows et al., Oxford University Press, Oxford University Press, 3rd edition 2017, ISBN 978-0198733805
 • För material- och energibalanser inom moment 1:
  Elementary Principles of Chemical Processes, R.M. Felder & R.W. Rosseau, John Wiley & Sons, Inc., Global edition 2016, ISBN 978-1-118-09239-2
 • Utdelat material.
 • Föreläsningsanteckningar

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 8,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För godkänt i kursen krävs godkända tentamina (TENA, period 2) och godkänd laborationskurs (LAB1, period 1).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Göran Lindbergh

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KE1150

Ges av

CBH/Kemiteknik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd