Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan KE1160 (HT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Energiläget i världen – villkor, problem och möjligheter. Hållbarhetsaspekter vid kraft-, värme och kemikalieproduktion. Tillståndslagar för gaser. Termodynamikens huvudsatser, inre energi och entropi. Öppna och slutna termodynamiska system. Cykelprocesser för produktion av tekniskt arbete. Cykelprocesser för kylmaskiner och värmepumpar. Jämviktsvillkor, fri energi. Partiella molära storheter, den kemiska potentialen. Kemiska jämvikter i ideala och icke-ideala system. Blandningars termodynamik. Fasjämvikter, fasdiagram för en-, och tvåkomponentsystem.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och tillämpa termodynamikens första och andra huvudsats på öppna, slutna system och isolerade system av följande slag: ideala gaser, binära blandningar och reaktiva system.
  • beskriva och räkna på termiska cykelprocesser för tillämpningarna ångturbin- och gasturbinprocesser för arbetsproduktion samt för kylmaskiner och värmepumpar

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Rekommenderade förkunskapskrav är kursen KE1140 Teknisk kemi samt programmets matematikkurser.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Obligatorisk närvaro, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Tentamen, obligatorisk närvaro och laborationskurs.

En icke obligatorisk kontrollskrivning som med betyget P, ger bonuspoäng vid tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Eric Tyrode

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KE1160

Ges av

CBH/Kemiteknik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd