Hoppa till huvudinnehållet

KE2351 Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan KE2351 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar analys och hantering av risker i samband med kemikalierhantering samt olika situationer inom processindustrin. Följande ingår:

- Kemiska faror

 • Brandfarlighet
 • Stabilitet/explosivitet
 • Toxicitet/korrosivitet
 • Miljörisker, persistens, bioackumulering
 • Farliga reaktioner

- Risker i processindustrin

- Risker vid hantering av kemikalier i laboratoriemiljö

- Riskanalys och riskhantering i teorin

 • Historia
 • Fallstudier och praktiska exempel
 • Metoder (t.ex. what-if analys, HAZOP, felträdsanalys, händelseanalys, etc)

- Lagstiftning och standarder i Sverige, EU och internationellt

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva kemiska faror och relevanta farliga situationer (TEN)
 • Förklara principerna bakom kemisk riskbedömning och hantering av risker (TEN)
 • Beskriva metoder och verktyg för riskbedömning och hur dessa används (TEN)
 • Använda "what-if" -metoden på en vald farlig omgivning och bestämma/utvärdera dess risker (INL, SEM, PRO)
 • Ange likheter och olikheter vid bedömning av miljörisker och människors hälsorisker (TEN)
 • Skissa de viktigaste ramarna för reglering, särskilt GHS, REACH, AFS och IEC 61511, i Sverige och Europa (TEN)

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studenten ska vara antagen till masterprogrammen TMMMM, TMVTM eller TKEMM eller ha motsvarande kompetens. 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Klas Engvall

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KE2351

Ges av

CBH/Kemiteknik

Huvudområde

Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd