Hoppa till huvudinnehållet

KF200X Examensarbete inom Fiber och Polymerteknologi, avancerad nivå 30,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan KF200X (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Arbetet skall omfatta problemställningar som ger fördjupning/breddning inom huvudämnet. Examensarbetet utförs självständigt. Arbetet förläggs vid KTH eller en arbetsplats utanför KTH. Studenten handleds under arbetet av handledare vid såväl KTH som på arbetsplatsen om utanför KTH.

Lärandemål

1. Visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt fördjupad metodkunskap.

2. visa förmåga att med helhetssyn, kritiskt och systematiskt, söka, samla och integrera kunskap samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

3. visa förmåga att identifiera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information

4. visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete

5. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

6. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

7. visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer, metoder, system eller tekniska lösningar med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

8. visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

  • Antal poäng (helt slutförda kurser): Enligt beslut i utbildningsutskottet
  • Samtliga kurser som krävs för utfärdande av kandidatexamen samt minst 60 hp kurser på avancerad nivå ska vara helt avklarade. Dessa 60 hp ska innefatta samtliga kurser i programmet/en[1] relevanta för examensarbetet samt en kurs i vetenskapsteori.
  • Kurs i vetenskapsmetodik skall vara slutrapporterad med godkänt betyg.
  • [1] I det fall studenten är inskriven både på ett civilingenjörs- och ett masterprogram.
  • Examensarbetet ska normalt genomföras under utbildningens sista termin. Examinator ska kontrollera att studenten uppfyller behörighetskraven. Dispens från behörighetskrav kan, efter prövning, beviljas av grundutbildningsansvarig.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteraturen bestäms individuellt beroende på uppgiften. Kurslitteratur kan även föreslås av examinator eller handledare.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 30,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Anna Finne Wistrand

Profile picture Karin Odelius

Profile picture Lars Wågberg

Profile picture Mikael Lindström

Profile picture Mats Johansson

Profile picture Eva Malmström Jonsson

Profile picture Richard Olsson

Profile picture Ulrica Edlund

Profile picture Per-Olof Syrén

Profile picture Daniel Söderberg

Profile picture Mikael Hedenqvist

Profile picture Gunnar Henriksson

Profile picture Lars Berglund

Profile picture Monica Ek

Profile picture Anna Hanner

Profile picture Minna Hakkarainen

Profile picture Michael Malkoch

Profile picture Torbjörn Pettersson

Profile picture Martin Lawoko

Profile picture Mahiar Hamedi

Profile picture Yuanyuan Li

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KF200X

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Huvudområde

Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Karin Odelius (hoem@kth.se), Mats Jonsson (matsj@kth.se)