Hoppa till huvudinnehållet

KF2110 Materials mekaniska egenskaper 7,5 hp

Grundläggande kurs om materials mekaniska egenskaper

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan KF2110 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande kontinuummekanik, spänning, töjning, kraftbalanser och moment, olika materialklassers konstitutiva samband  och mekaniska egenskaper (elastiska, viskoelastiska och viskösa material), viskoelastiska materials tids- och temperaturberoende, brottmekanik, molekylära och strukturella aspekter på materials mekaniska egenskaper, mättekniker.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Lösa mekaniska problem relaterade till koncepten: spänning, töjning, kraftbalans och moment
  • Beskriva hur man utför mätningar av mekaniska egenskaper och hur dessa data erhålls
  • Beskriva olika materialgruppers (inkluderat metaller, keramer, elastomerer, polymerer och kompositer) mekaniska egenskaper

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen i naturvetenskap eller teknik omfattande minst 50 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik. Engelska B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KF2110

Ges av

Huvudområde

Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

KF2130 Polymerkemi,
KF2150 Ytbehandlingskemi,
KF2170 Polymera materials bearbetning,
KF2180 Biopolymerer,
KF2190 Polymera material: struktur och egenskaper.

Övrig information

Ersätter 3E1120