KF2320 Entreprenörskurs III 12,0 hp

Internship module: Start-up Business Case

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

This 12-credit module forms an integral part of the structured learning in entrepeneurship at KTH. The program provides an opportunity for undergraduate students to immerse in Stockholm’s entrepreneurial environment by undergoing a 1-year internship at a technology-based company.

It involves writing a business case on the start-up process and challenges faced by the companies. It is intended to be a channel for (a) the application of concepts and frameworks learned in entrepreneurship courses to document the key process and challenges faced by real companies, (b) sharpening student’s observation, learning by questioning, and raising awareness of the broader business and strategic context, and (c) documentation of application of learning.

The module aims to (a) train the students in applying the entrepreneurship concepts and knowledge that they have learned in the classroom to real start-up companies, (b) sharpen the students’ understanding of the entrepreneurial process through interviewing senior managers of start-up companies and observing and understanding the challenges and issues faced by real start-up companies, and (c) crystallize their learning through writing a case.

Upon finishing the module, the students should be able to (a) write a good business case, and (b) apply the insight that they have acquired in a start-up or entrepreneurial situation.

Selective cases written by students may be used as teaching cases.

Lärandemål *

Ingen information tillagd

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Only students who have been selected for studies in entrepeneurship program at KTH may qualify. These students must have attained at least 120 credits.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

The literature is decided depending on the task.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projektuppgift, 12,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Björn Berggren

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KF2320

Ges av

ABE/Fastighetsföretagande och finansiella system

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen kan endast läsas av NUS-studenter!