Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KF2495 Polymera kompositer - mikro- och nanoskala 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50476

Rubriker med innehåll från kursplan KF2495 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Huvudfokus i kursen är relaterad till följande koncept: Fiber och polymermatriser, partiklar (nano- och mikroskala), gränsytan fiber-matris, nanokompositer och kortfiberkompositer, geometriska aspekter, framställningsmetoder och processvetenskap för konventionella samt nanokompositer, elastiska egenskaper och hållfasthet hos ensriktade kompositer, naturfiberkompositer, fukteffekter, struktur och egenskaper hos nanokompositer samt case-studier.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Beskriva grundläggande begrepp, metoder och principer relaterade till process, struktur och egenskaper hos polymera kompositer.

Förklara sambanden mellan process, struktur och egenskaper, inklusive experimentella aspekter (t ex från laborationsövningar) såväl som att jämföra olika kompositmaterials påverkan på miljön.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

En kandidatexamen som motsvarar en svensk kandidatexamen på 180 högskolepoäng. Förutom det krävs

Kurser i kemi eller närliggande ämnen motsvarande minst 50 högskolepoäng. Kurser i matematik, numerisk analys och datateknik motsvarande minst 20 högskolepoäng.

KF2110 Materials mekaniska egenskaper eller motsvarande kunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Hull D, "An introduction to composite materials", Cambridge University Press, 1st ed, 1981

Utdelat material (partikelkompositer, naturfiberkompositer, nanokompositer)

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • LAB1 - Laborationskurs, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd