Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalKF2920 Projektarbete inom fiber- och polymerteknologi 30,0 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan KF2920 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen genomförs som ett individuellt självständigt projektarbete motsvarande 20 veckors heltidsarbete. Ett aktuellt problem eller forskningsuppgift inom kemi- och kemiteknik formuleras och analyseras tillsammans med berörd lärare. Uppgiften kan vara av teoretisk och/eller experimentell natur.

I allmänhet inleds projektet med studier av projektets bakgrund samt med en litteraturgenomgång. Därefter planeras arbetsuppgiften samt i förekommande fall formuleras en projektplan för det experimentella arbetet. Arbetet avslutas med att projektets bakgrund, mål och använd metod beskrivs samt resultaten analyseras, diskuteras och dokumenteras i en skriftlig rapport av god kvalitet.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall du kunna

 • tillämpa kunskap och färdigheter inom kemi och kemiteknik inhämtade i tidigare studier
 • analysera en viss forskningsuppgift eller kvalificerad problemställning
 • inhämta nödvändig information inför formulering av problemet och planera hur uppgiften skall kunna lösas inom givna ramar med adekvata metoder
 • utföra eventuell experimentell och teoretisk behandling av uppgiften
 • söka information från vetenskaplig litteratur
 • använda och referera till källmaterial
 • kunna dokumentera och presentera sitt arbete, för given målgrupp, med högt ställda krav på struktur, formalia och språkhantering
 • kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Lämpliga kurser för det valda problemet motsvarande minst 150 hp inom kemi och kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

Examinator svarar för att den studerande har tillräcklig ämnesfördjupning för den valda uppgiften och ska tillstyrka att genomförandet av det föreslagna projektarbetet även bedöms leda till att studenten utvecklar de färdigheter och förmågor som specificeras i lärandemålen.

Grundutbildningsansvarig, GA ska bedöma och godkänna det förslag till projektarbete som examinator lägger fram i en kortfattad beskrivning av projektarbetet på ansökningsblanketten.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Väljs i anslutning till projektuppgiften

Relevanta vetenskapliga artiklar och textböcker på området

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 30,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Den skriftliga rapporten ska företrädesvis skrivas på engelska.

Övriga krav för slutbetyg

Relevant litteraturundersökning, godkänd planeringsrapport/projektplan och godkänd skriftlig slutrapport (PRO1; 30 hp).

Studenten ska först skriva en planeringsrapport som ska precisera problembeskrivningen/ projektuppgiften och den ska även innehålla en plan för projektarbetets genomförande. Planeringsrapporten lämnas till examinator för godkännande.

Den slutliga skriftliga rapporten ska kontrolleras med verktyg för plagiatkontroll innan slutrapporten kan godkännas.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Sigbritt Karlsson

Profile picture Anna Finne Wistrand

Profile picture Karin Odelius

Profile picture Lars Wågberg

Profile picture Mikael Lindström

Profile picture Mats Johansson

Profile picture Eva Malmström Jonsson

Profile picture Richard Olsson

Profile picture Ulrica Edlund

Profile picture Per-Olof Syrén

Profile picture Mikael Hedenqvist

Profile picture Gunnar Henriksson

Profile picture Ulf Gedde

Profile picture Anders Hult

Profile picture Lars Berglund

Profile picture Monica Ek

Profile picture Anna Hanner

Profile picture Minna Hakkarainen

Profile picture Michael Malkoch

Profile picture Torbjörn Pettersson

Profile picture Martin Lawoko

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KF2920

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Karin Odelius (hoem@kth.se), Mats Jonsson (matsj@kth.se)

Övrig information

Innan studenten kan påbörja projektkursen ska en ansökan om att utföra ett specifikt projektarbete lämnas in. I ansökan skall examinator ge en kort beskrivning av projektarbetet. Studenten /examinatorn skall lämna den fullständigt ifyllda och undertecknade blanketten till Office BIO / CHE.