KH0023 Kemi för basår I 9,0 fup

Chemistry for Technical Preparatory Year I

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Materia och kemisk bindning

• Modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering.

• Kemisk bindning och dess inverkan på till exempel förekomst, egenskaper och användningsområden för organiska och oorganiska ämnen.

Reaktioner och förändringar

• Syrabasreaktioner, inklusive pH-begreppet och buffertverkan.

• Redoxreaktioner, inklusive elektrokemi.

• Fällningsreaktioner.

• Energiomsättningar vid fasomvandlingar och kemiska reaktioner.

Stökiometri

• Tolkning och skrivning av formler för kemiska föreningar och reaktioner.

• Substansmängdsförhållanden, koncentrationer, begränsande reaktanter och utbyten vid kemiska reaktioner.

Analytisk kemi

• Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys, till exempel kromatografi och titrering.

Lärandemål *

Kursens mål är att göra studenten väl förberedd inför ingenjörsstudier på KTH. Studenten ska förstå betydelsen av kemi i den värld vi lever i.

Vidare ska studenten efter genomgången kurs vara väl förtrogen med modeller, teoretiska resonemang och beräkningar. Studenten ska få kännedom om olika ingenjörsmässiga tillämpningar.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

• genomföra experimentella undersökningar med tillfredsställande noggrannhet och på ett ur säkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt, samt bearbeta, redovisa och tolka resultatet och redogöra för detta såväl muntligt som skriftligt.

• använda det periodiska systemet dels för att beskriva atomernas uppbyggnad, dels för att kunna förutsäga likheter och skillnader i grundämnenas kemiska egenskaper.

• beskriva hur modeller för olika typer av kemisk bindning bygger på atomernas elektron struktur och relatera olika ämnens egenskaper till bindningens typ och styrka samt till ämnets uppbyggnad.

• tolka, skriva och använda sig av formler för kemiska föreningar och reaktioner och därvid föra stökiometriska resonemang samt utföra enkla beräkningar.

• tolka entalpiförändringen och bindningsenergierna vid kemiska reaktioner samt använda sig av dessa för att diskutera energiomsättningen.

• använda begreppen oxidation och reduktion i spontana och icke spontana reaktioner.

• identifiera vanliga starka och svaga syror och baser, utföra enkla pH-beräkningar, använda begreppet neutralisation i samband med stökiometriska beräkningar och ha kännedom om buffertsystem.

• använda kunskaper i kemi inom vardagliga, tekniska och miljörelaterade sammanhang.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012:

Särskild behörighet motsvarande: Matematik B med lägst betyget Godkänd eller 3.

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011):

Särskild behörighet motsvarande: Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c med lägst betyget E.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Gymnasiekemi 1: 4:e upplagan Andersson, Sonesson, Svahn, Tullberg, Liber AB, ISBN 978-91-47-08557-6.

Formler och Tabeller:

Björk, Brolin m.fl.

Natur och Kultur, ISBN 978-91-27-42245-2.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Laborationer, 2,0 fup, betygsskala: P, F
  • TENA - Skriftlig tentamen, 7,0 fup, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

LAB1 - Laborationer, 2,0 hp. Betygsskala P,F

TENA - Tentamen, 7,0 hp. Betygsskala A-F

Övriga krav för slutbetyg *

Slutbetyg erhålls om samtliga examinationsmoment är godkända. Slutbetyget baseras på poängsumman på tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingemar Jerling

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KH0023

Ges av

CBH/Ingenjörspedagogik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Förberedande nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ingemar Jerling (jerling@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Överlappar med IX0395 och motsvaras av kurserna  HF0023 och ML0023.