Hoppa till huvudinnehållet

KH1231 Kemiteknik 2 21,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan KH1231 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Del 1 Kemisk apparatteknik
Grundläggande teori för värme- och materieöverföring med tillämpning och beräkningar på enhetsoperationerna indunstning, torkning, destillation, absorption, lakning och extraktion. Kursen omfattar även laborationer och användning av simuleringsprogram.

Inom de olika enhetsoperationerna behandlas begrepp såsom ideala steg, specifik entalpi, drivande kraft för materie/värmeöverföring, kok- och daggpunkt för tvåkomponent system, Mollierdiagram, ternära diagram, fraktioneringskolonn, bottenkolonn, tillämpning av jämviktssamband och teori för materieöverföring.

Del 2 Kemisk teknologi
Allmänna processkemiska frågeställningar. Kemiska processer och kemisk industri.
Material- och energibalanser.
Kemisk reaktionsteknik inkluderande val och driftsätt för kemiska reaktorer samt härledning av beräkningssamband för och dimensionering av satsreaktor, tankreaktor och tubreaktor. Semisatsreaktor, fast bädd reaktor och fluidiserad bädd.
Isoterma, nonisoterma, heterogena och komplexa reaktioner. Kinetik, framtagning av hastighetsuttryck. Katalys och industriella reaktorer.
Projektlaborationer.

Del 3 Teknisk termodynamik
De grundläggande huvudsatserna och termodynamiska lagarna. Tillämpad termodynamik för kretsprocesser inom ång-, gasturbin, kyl- och kylteknik och värmepumpteknik.

Del 4 Beräkningsuppgift
Dimensionering av system innehållande så väl separationsutrustning som reaktor. Användning av simuleringsprogram.

Del 5 Rollspel etik

Del 6 Laborationer i pilotskala, genomförs i Gnarp

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska kunna dimensionera och analysera kemiska reaktorer, separationsutrustning och processystem så att hon kan göra medvetna val av utrustning och processvägar.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva apparatur och förklara principer för olika separationsprocesser
 • med hjälp av material- och energibalanser dimensionera apparatur för separationsprocesser
 • använda kemiteknisk utrustning i laborativ skala samt i pilotskala
 • beskriva apparatur och principer för olika typer av kemiska reaktioner samt översiktligt redogöra för några viktiga kemiska processer och kemisk industri
 • med hjälp av material- och energibalanser beräkna sammansättning, storlek och temperaturer på strömmar samt behov av värmning och kylning i olika processteg och dimensionera isoterma reaktorer med hjälp av hastighetsekvationen eller experimentella data
 • planera, genomföra och utvärdera studier av en kemisk process i laborativ skala med tydliga kopplingar mellan egna resultat och relevant litteratur samt presentera resultatet i en teknisk rapport
 • tillämpa ett projektorienterat arbetssätt på experimentellt arbete
 • arbeta säkert i lab- och pilotskala och hantera kemikalier korrekt. Genomföra riskanalys inför laborativt arbete
 • beskriva och tillämpa termodynamikens första och andra huvudsats på öppna och slutna system
 • beskriva och räkna termiska cykelprocesser för tillämpningarna ångturbin- och gasturbinprocesser för arbetsproduktion samt för kylmaskiner och värmepumpar
 • rita ett enkelt flödesschema för en given process, ställa upp de samband som behövs för att lösa ett givet problem samt välja och använda lämplig beräkningsmetodik
 • använda simuleringsprogram för att simulera och analysera enklare kemitekniska system
 • redogöra för grundläggande etiska begrepp samt kunna tillämpa dem för kemitekniska frågeställningar

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

KH1111 Matematik
KH1150 INFOMET

Rekommenderade förkunskaper

KH1130 Kemiteknik 1

KH1122 Analytisk kemi

KH1150 INFOMET 

KH1212 Matematisk statistik (kan läsas parallellt)

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

McCabe, W. L., Smith, J. C. and Harriott, P., Unit Operations of Chemical Engineering, 7th ed., McGraw-Hill, New York, 2005.

Simonsson, D., Kemisk reaktionsteknik, KTH, eller Fogler, H. S., Elements of Chemical Reaction Engineering, 4th ed, Prentice-Hall International, 2005,

L-A Sjöberg., Svensk kemiindustri - Branschen, företagen och processerna, Teknik- och Marknadsföringskonsult, Karlstad, 2009

Andersson, J. och Grönkvist, S., Kompendium i teknisk termodynamik, KTH

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Kemisk apparatteknik, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Kemisk teknologi, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB3 - Laboration pilotskala, - hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen kemisk apparatteknik, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen kemisk teknologi, 6,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN3 - Skriftlig tentamen Teknisk termodynamik, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Beräkningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Rollspel, etik, - hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyget grundas på resultatet på TEN1, TEN2 och TEN3.

Övriga krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KH1231

Ges av

Huvudområde

Kemi och kemiteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

KH1332 Kemiteknik 3

Kontaktperson

Sara Naumann, stn@kth.se