Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan KH1353 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Effektivitet i innovativa jämfört med stagnerande organisationer.
 • Förändringsarbete, visioner, mål, strategisk planering.
 • System och systemteorier – organisationsutveckling.
 • Situationsanpassat Ledarskap, olika ledarstilar.
 • Att arbeta i team – metoder för och insikt i hur grupper utvecklas.
 • Ökad självinsikt samt förståelse för hur andra människor fungerar.
 • Metoder för effektiv kommunikation, beslutsfattning och samarbete.
 • Ta fram egen CV och presentationsbrev samt delta vid en fiktiv anställningsintervju.

Arbetet i kursen är processinriktat och de kunskaper studenterna tillägnar sig blir till stor del upplevelsebaserade (action learning). Under kursen görs en beteendeprofil, IDI, som mäter det intryck en person gör på andra i sin omgivning. Profilen bidrar till ökad självinsikt samt större förståelse för andras beteende.

Lärandemål

Förbereda studenten för att i arbetsledande befattning kunna leda förändrings- och förbättringsarbetet i företag och organisationer.

Efter godkänd kurs ska studenten:

 • kunna identifiera skillnader i hur organisationskulturer påverkar effektiviteten i inovativa jämfört med stagnerande organisationer.
 • kunna planera strategiskt förändringsarbete
 • kunna använda sig av system och systemteorier i samband med praktisk organisationsutveckling
 • ha ökad självinsikt samt ökad förståelse för hur andra människor fungerar,
 • kunna använda metoder och verktyg för effektiv kommunikation, beslutsfattning och samarbete
 • kunna illustrera hur Situationsanpassat Ledarskap kan användas för att leda och utveckla individer och grupper
 • vara väl förberedd för att söka ett arbete som ingenjör

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy11/Vux12)
Områdesbehörighet A8
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012
Områdesbehörighet 8.
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande: Matematik D, Fysik B och Kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL2 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • INLA - Redovisning, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyget grundas på resultatet på INL1.

Övriga krav för slutbetyg

Det är krav på obligatorisk närvaro och aktivt deltagande i gruppövningar alla kursdagar.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Sara Thyberg Naumann

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KH1353

Ges av

CBH/Ingenjörspedagogik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen kan endast läsas från årskurs 3.

Kursen leds av Sorby Gård Organisationskonsult (www.sorbygard.se).
Kursen kommer att ges på Campus Valhallavägen. Kursen ges under ett antal heldagar samt en halvdags examination.
Det är obligatorisk närvaro vid samtliga kurstillfällen.

Kan endast läsas i årskurs 3. Kursen är platsbegränsad. Vid urval har studenter på Kemiteknik (TIKED) företräde.