Hoppa till huvudinnehållet

LH215V Lärande för hållbar utveckling 4,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 kurser för KTHs personal

Anmälningskod

60134

Rubriker med innehåll från kursplan LH215V (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge läraren verktyg att, utifrån deras eget ämnesområde, integrera idéer och frågeställningar kring hållbar utveckling.

Vad är hållbar utveckling?

Identifiera hållbarhetsaspekter i ens ämnesutveckling och hur dessa relateras till ämnesområdet

Integrering av frågor kring tekniska, sociala och etiska aspekter av hållbar utveckling i undervisningen och hur dessa förhåller sig till varandra

Utveckling av lärandeverktyg för integrering av hållbar utveckling i undervisningen med fokus på lärandemål, lärandeaktiviteter och examination

Olika sätt att arrangera och leda en diskussion kring de olika aspekterna av hållbar utveckling i en studentgrupp

Relatera till omvärldsbevakning, ringa in forskningsområdet HU inom ens ämne i syfte att kunna följa utvecklingen - lyfta hållbarhetsfrågor som redan finns implicit inom ämnesområde för att kunna utrycka sig explicit samt identifiera hållbarhetsaspekter

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att lärare utifrån sitt eget utbildningsämne ska kunna integrera frågor kring hållbar utveckling i undervisningen så att studenterna under och efter utbildningen har med sig integrerad kunskap och reflektioner inom ämnet hållbar utveckling.

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

Reflektera kring och diskutera ämnet hållbar utveckling och koppla begreppen till det egna ämnesområdet

Presentera hållbar utveckling som ett ämne som kräver kritisk reflektion och diskussion utifrån olika perspektiv och visa hur detta bör komma fram i utbildningen för studenter

Designa kursmål, lärandeaktiviteter och examination med tydlig integrering av frågor och diskussion relevanta för hållbar utveckling

Skapa och utvärdera egna lärandeverktyg för integrering av hållbar utveckling både på kurs- och programnivå

Reflektera över och diskutera hur hållbar utveckling kan integreras i ett helt utbildningsprogram samt vilka kurser i programmet som bör bära ämnets progression

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

LH201V eller motsvarande från annat universitet eller högskola.

Kursen vänder sig i första hand till undervisande personal på KTH

Deltagare från andra universitet och högskolor är välkomna i mån av plats

Rekommenderade förkunskaper

Förkunskapskrav är genomgången kurs LH231V eller motsvarande kurs från KTH eller annat universitet eller högskola.

Kursen vänder sig i första hand till undervisande personal på KTH.

Deltagare från andra universitet och högskolor är välkomna i mån av plats.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Artiklar i urval och utdelat material.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

En tvågradig betygsskala P/F används, där P motsvarar godkänt (pass) och F motsvarar underkänt (failed). För godkänd kurs krävs aktiv närvaro vid samtliga kurstillfällen samt inlämnad examinationsuppgift. Komplettering av närvaro kan göras vid motsvarande träff nästa gång kursen ges. Om deltagaren missat ett (1) tillfälle kan detta i speciella fall ersättas av en skriftlig fördjupningsuppgift. Detta avgörs av examinator. För att få delta i redovisning av examinationsuppgift krävs att deltagaren missat högst två träffar. Examinationsuppgift ska lämnas in enligt deadline.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik och lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Björn Hedin, bjornh@kth.se

Övrig information

Kursen ges i samarbete med Industriell Ekologi.