Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LH225V Genusforskning och jämställdhet i teknisk högre utbildning 4,5 hp

Denna kurs ska både bidra med god kunskap om genusforskning och jämställdhet, samt ge grunder för hur denna kunskap på olika sätt kan användas för det högskolepedagogiska arbetet, både i klassrummet, i programutvecklingen samt i lärmiljöer och organisatoriskt utvecklingsarbete av högre utbildningsinstitutioner. Lärare ska kunna diskutera hur ett genusperspektiv kan integreras i sin undervisning, dvs. hur ett genusperspektiv skulle kunna utveckla ämnesinnehållet. Vidare ska lärare kunna arbeta för en könsmedveten pedagogik och integreringen av kunskap om jämställdhet i sin undervisning, i utveckling av lärmiljöer och utbildningsprogram. Syftet är att KTH:s utbildningar, lärmiljöer och organisation ska kännetecknas av jämställdhet, samt att bidra med en kunskapsutveckling inom KTH:s teknikområden med fokus på genus och jämställdhet.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 kurser för KTHs personal

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till undervisande personal på KTH. Deltagare från andra universitet och högskolor är välkomna i mån av plats.

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P1 (2,0 hp), P2 (2,5 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2025-01-13

Studietakt

17%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

20 - 40

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 kurser för KTHs personal

Anmälningskod

50892

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 kurser för KTHs personal

Kontaktperson

Charlotta Nilsson, lottan@kth.se

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan LH225V (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs ska bidra med kunskap om genusforskning och jämställdhet, samt ge grunder för hur denna kunskap på olika sätt kan användas för det högskolepedagogiska arbetet, både i klassrummet, i programutvecklingen samt i lärmiljöer och organisatoriskt utvecklingsarbete av högre utbildningsinstitutioner. Lärare ska kunna diskutera hur ett genusperspektiv kan integreras i sin undervisning, dvs hur ett genusperspektiv skulle kunna utveckla ämnesinnehållet. Vidare ska lärare kunna arbeta för en könsmedveten pedagogik och integreringen av kunskap om jämställdhet i sin undervisning, i utveckling av lärmiljöer och utbildningsprogram. Syftet är att KTH:s utbildningar, lärmiljöer och organisationer ska kännetecknas av jämställdhet, samt att bidra med en kunskapsutveckling inom KTH:s teknikområden med fokus på genus och jämställdhet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

  1. Beskriva och diskutera centrala begrepp, teorier och metoder inom genusforskning samt analysera begreppens förhållande till det egnaämnesområdet
  2. Planerakurserutifrånettintegreratgenusperspektivpådetegnaämnetsinnehåll,genomatt analyseraochutveckla kurslitteratur,lärandemålochexamination
  3.  Analysera, synliggöra och problematisera betydelser av kön i den högre utbildningens struktur och konkreta undervisningsformer ochpraktik
  4. Utvärdera och utveckla undervisningens struktur och praktik genom att implementera en könsmedveten pedagogik och kunskapomjämställdet
  5. Arbeta för samarbete bland lärare och studenter inom institutioner, spår eller utbildningsprogram med syfte att analysera och utvecklajämställdhetsintegrationen, könsmedvetna pedagogiska arbetsformer och ämnesmässiggenusutveckling

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 3 hp högskolepedagogisk kurs.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarie, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för kursdeltagare med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka kursdeltagare.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik och lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Charlotta Nilsson, lottan@kth.se

Övrig information

Förkunskapskrav är genomgången kurs LH231V eller motsvarande kurs från KTH eller annat universitet eller högskola.

Kursen vänder sig i första hand till undervisande personal på KTH.

Deltagare från andra universitet och högskolor är välkomna i mån av plats.

Anmälan