Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LL136U Introduktion till programmering i visuell miljö 5,0 hp

Introduktion till programmering i visuell miljö är en fortbildningskurs för lärare i grund- och gymnasieskolan, speciellt lärare i teknik i grundskolans åk 4--9.

Kursen finansieras genom Skolverkets projekt för att öka den digitala kompetensen bland Sveriges lärare. Speciella behörighetsregler gäller. För att antas måste man vara anställd som lärare och ens rektor/skolhuvudman måste medge att man deltar.

Det är inte längre möjligt att söka till höstens kursomgång.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan LL136U (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Kursen ges på deldistans med fyra fysiska träffar på KTH i Stockholm (varav tre är obligatoriska). Mellan träffarna studerar studenterna på egen hand och kommunicerar med lärare och kurskamrater via en webbaserad lärplattform.

Kursinnehåll

Kursen ska bidra till att ge verksamma lärare i framför allt grundskolans åk 4–9 de kunskaper som behövs för att undervisa i programmering, främst inom ämnet teknik, men även i matematik och andra ämnen. Kursens kärna utgörs av grundläggande programmering i visuella miljöer och hur detta kan användas för att introducera programmering för elever i grundskolan.

Innehållet utgår från en ramkursplan som är fastslagen av Skolverket.

̶            Grundläggande datalogiska begrepp

̶            Enkel programmering i en visuell miljö och grundläggande programmering i minst en annan

̶            Orientering i visuella programmeringsspråk och utvecklingsmiljöer som är vanliga i skolan

̶            Introduktion till ett textbaserat programmeringsspråk

̶            Jämförelser mellan visuell och textbaserad programmering ur tekniska perspektiv

̶            Jämförelser mellan visuell och textbaserad programmering ur didaktiska perspektiv

̶            Några samhällsfrågor där informations- och kommunikationsteknik har stor betydelse

̶            Inledande programmeringsdidaktik och didaktiska aspekter på samhällsfrågor relaterade till informations- och kommunikationsteknik

̶            Olika sätt att se på programmering och digitalisering som allmänbildning eller medborgarkunskap

̶            Olika sätt att se på syftet med programmering och digitalisering som inslag i grundskolan

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

̶            redogöra för grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering, exempelvis sekvens, alternativ, villkor, upprepning, algoritm och funktion

̶            skapa, modifiera, felsöka och testa program i ett visuellt programmeringsspråk och ha orienterande kunskaper om minst ett annat språk

̶            använda visuell programmering för att styra fysiska och virtuella objekt

̶            skriva enkla program i ett textbaserat programmeringsspråk och diskutera skillnader och likheter mellan visuell och textbaserad programmering

̶            analysera relevanta kurs- och ämnesplaner för att identifiera moment och innehåll där programmering i visuell miljö kan användas

̶            orientera sig i aktuell praxis och didaktisk forskning inom grundläggande programmeringsundervisning

̶            planera och utvärdera undervisning i grundläggande programmering för elever

̶            diskutera hur några aktuella samhällsfrågor där digitalisering har stor betydelse kan introduceras för elever.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Van datoranvändare

Utrustning

Dator med internetanslutning, mikrofon och högtalare

Kurslitteratur

Litteratur anges senast tre veckor före kursstart. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Skriftliga inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarier och övningar, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Nej

Möjlighet till plussning

Nej

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

"Programmeringsaktiviteter i undervisningen", 2,5 hp. Ges på uppdrag av Skolverket med start vårterminen 2021

Kontaktperson

Per Norström

Övrig information

Kursen ges på uppdrag av Skolverket. Speciella behörighetsregler gäller, se Skolverkets webbplats. Grundkravet är att kursdeltagaren ska vara anställd som lärare i den svenska skolan och att rektor (motsv.) har godkänt deltagandet. De lärare som undervisar i teknik grundskolans åk 4--6 eller 7--9 eller motsvarande inom specialskolan, grundsärskolan eller kommunal vuxenutbildning prioriteras. Lärare i andra ämnen och skolformer antas i mån av plats.
Kursdeltagaren behöver själv kunna installera de program som behövs för kursen (alternativt se till att de blir installerade på datorn) och förväntas även själv kunna hantera och lösa de problem som uppstår kring installation och liknande. Inom ramen för kursen finns inte möjlighet att få support kring sådana frågor eller problem.

Övriga föreskrifter

Kursen ges som uppdragsutbildning. Behöriga att antas är personer som är anställda som lärare i förskola, grundskola eller gymnasieskola i Sverige. Skolans rektor måste skriftligen medge studentens deltagande i kursen.