Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LS140V Professionell skriftlig kommunikation på engelska för ingenjörer 3,0 hp

Skriv bättre texter och slipa på din engelska! I den här kursen, som främst riktar sig till yrkesverksamma ingenjörer, får du stora möjligheter att arbeta med olika typer av texter från din yrkesvardag. Du får lära dig hur du kommunicerar mer effektivt genom att anpassa språk och stilnivå till målgruppen, till exempel när du skriver mejl i olika sammanhang. Du får också respons på engelsk grammatik och meningsbyggnad utifrån din egen nivå.

Letar du efter en liknande kurs fast på svenska? Då ska du anmäla dig till LS141V, Professionellt skrivande för ingenjörer.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-09-15 fristående studerande

Anmälningskod

10195

Rubriker med innehåll från kursplan LS140V (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen utvecklar ingenjörens färdigheter i att skriva arbetsrelaterade texter på engelska i olika syften (t.ex. att informera, instruera, eller att efterfråga information) via exempelvis e-post. Med utgångspunkt i deltagarnas egna texter och professionella erfarenheter, och genom skrivövningar och diskussioner, fokuserar kursen på mottagaranpassning, texters läsbarhet och professionella intryck. Kursen betonar också vikten av språklig korrekthet i professionella texter.

Lärandemål

Kursens syfte är att utveckla ingenjörens färdigheter i att kommunicera professionellt på engelska, med fokus på effektiva texter i arbetsrelaterade situationer.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

-         visa förståelse för, och identifiera, skillnader i språklig stil mellan informell och formell arbetsrelaterad kommunikation på engelska

-         utforma tydliga, effektiva och språkligt korrekta texter på engelska för olika professionella ändamål, anpassade efter kontext, målgrupp och syfte

-         reflektera över både egna och andras texters kvalitet och karaktär, vilket även innefattar att ge och ta konstruktiv kritik

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Endast grundläggande behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LEXA - Löpande examination, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

75% närvaro.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Susanna Zeitler Lyne (suslyne@kth.se)