Hoppa till huvudinnehållet

LS1486 Japanska B1 för ingenjörer 7,5 hp

Vi kommer att vidareutveckla språkfärdighet i japanska för att kunna läsa och skriva vetenskapliga texter. Vidare kommer vi också att lära oss de kommunikationsverktyg  som respekt- och ödmjukuttryck.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan LS1486 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Övningar i att uppfatta japanska och föra egna samtal i varierande situationer. Övningar i att uttrycka åsikter om valda ämnen i såväl tal som skrift. Grammatik- och ordförrådsövningar. Aktiv inlärning av ytterligare ca. 100 kanji-tecken. Genomgång av uppbyggnaden av tekniska termer. Översättningsövningar av varierande texter. Skrivövningar, bl.a. enkla rapporter rörande för studenten bekanta områden. Realiainslag om Japan, japansk kultur, samhälle och teknisk utveckling.

Lärandemål

Lärandemålen för kursen ligger huvudsakligen på nivå B1 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk och syftar till att stärka studentens globala kompetens.

Efter fullgjord kurs skall studenten, utöver vad som framgår av kurser på lägre nivå, kunna:

• identifiera huvudinnehållet i en kortare muntlig presentation om kända ämnen

• kunna uttrycka egna åsikter i sammanhängande text samt kunna skriva texter och hålla enklare föredrag rörande vardags- och arbetsliv eller teknik

• förstå tydliga meddelanden och information och föra samtal på japanska i vardagliga situationer

• identifiera och redogöra på svenska för fakta ur autentiska texter med fackspråklig anknytning

• översätta fackspråkliga japanska texter inom kända ämnesområden med hjälp av webbaserat översättningsprogram

• söka för studenten relevant information på japanska via Internet

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande högskolebehörighet. Genomgången och godkänd Japanska A2 för ingenjörer, motsvarande äldre kurs, eller motsvarande kunskaper visade genom ett obligatoriskt placeringstest gjort före kursval.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas inför kursstart.
Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • KONA - Kontrolluppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • LEXA - Löpande examination, 6,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LS1486

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd