Hoppa till huvudinnehållet

LS1494 Kinesiska A2 för ingenjörer 7,5 hp

Den här kursen tar dig bortom grunderna i kinesiska och ger dig en god bas för vidare studier. Kursen ger behörighet till nästa kurs i kinesiska, LS1496 Kinesiska B1 för ingenjörer.

Om du har förkunskaper från annat håll än KTH ska du kontakta KTH Språk och kommunikation för ett obligatoriskt placeringstest. Kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida: www.kth.se/language.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan LS1494 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen bygger vidare på lägre kurser med fortsatt inlärning av de vanligaste och viktigaste satsmönstren för vardaglig talad rikskinesiska och uppbyggnad av ett centralt tecken- och ordförråd. Därtill kommer skriv- och översättningsövningar samt en introduktion till skriftlig och fackspråklig kinesiska. Realiainslag om Kina, kinesiska kultur, samhälle och teknisk utveckling. Kursen omfattar ca. 330 nya skrivtecken.

Lärandemål

Lärandemålen för kursen ligger huvudsakligen på nivå A2 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk och syftar till att stärka studentens globala kompetens.

Efter fullgjord kurs skall studenten, utöver vad som framgår av kurser på lägre nivå, kunna:

• identifiera toner och stavelser i tydligt talad rikskinesiska
• förstå och använda vardagligt använda satsmönster i tal och skrift
• förstå och läsa upp enklare texter
• hålla korta och enkla presentationer över ett förberett ämne
• använda språket muntligt och skriftligt i vardagliga situationer och enkla arbetssituationer
• delta i samtal som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om kända ämnen
• översätta enkla texter från kinesiska till svenska

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande högskolebehörighet. Genomgången och godkänd Kinesiska A1 för ingenjörer, motsvarande äldre kurs, eller motsvarande kunskaper visade genom ett obligatoriskt placeringstest gjort före kursval.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas inför kursstart.
Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • KONA - Kontrolluppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • LEXA - Löpande examination, 6,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LS1494

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Björn Kjellgren (bjoern@kth.se)