Hoppa till huvudinnehållet

LS1701 Svenska för arbetslivet 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan LS1701 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Muntliga övningar i arbetsrelaterade kommunikationssituationer

Ordförråd och retorik i förhandlingar och diskussioner

Presentationsteknik

CV och ansökningsbrev, formella brev, e-post och annan skriftlig arbetsrelaterad kommunikation

Genomgång av kommunikationsstrategier för svenskspråkiga arbetsplatser/svensktalande arbetsgrupper

Diskussioner kring autentiskt material för att öka förståelsen för aktuella teman inom teknik och naturvetenskap (t.ex. forskningsetik, hållbar utveckling, teknologiska genombrott)

Lärandemål

Kursens syfte är att utveckla studentens språkfärdigheter för effektiv arbetsrelaterad kommunikation.

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

• delta aktivt i samtal, möten och förhandlingar på svenskspråkiga arbetsplatser/svensktalande arbetsgrupper

• förklara och argumentera för sina åsikter i arbetsrelaterade diskussioner

• identifiera skillnader i språklig stil mellan vardaglig och arbetsrelaterad kommunikation, och anpassa sin muntliga och skriftliga produktion efter målgruppen

• skriva brev och dokument som används i arbetsrelaterade situationer

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas inför kursstart.

Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LEXA - Löpande examination, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LS1701

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd