Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LS2449 Spanska B2 för ingenjörer 7,5 hp

I den här kursen utökar du ytterligare din språkliga kompetens. Du skriver en akademisk uppsats på ett kritiskt och självständigt sätt och får individuell handledning i din skrivprocess.  Du lär dig tala idiomatiskt och grammatiskt korrekt i olika kommunikationssituationer t ex presentationer, förhandlingar, konferenser etc.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

Valfri för alla program

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P1 (1,5 hp), P2 (6,0 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2025-01-13

Studietakt

25%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

20 - 27

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50800

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan LS2449 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Övningar i olika situationer som kräver ett nyanserat språkbruk (t.ex. presentationer, samtal, diskussioner). Analyser av tekniska och vetenskapliga texter inom olika fackområden (t.ex. hållbar utveckling, teknologiska genombrott). Skriftlig produktion (t. ex. sammanfattningar, kommentarer, korrespondens).

Lärandemål

Lärandemålen för kursen ligger huvudsakligen på nivå B2 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk och syftar till att stärka studentens globala kompetens.

Efter fullgjord kurs skall studenten, utöver vad som framgår av kurser på lägre nivå, kunna:

Generellt mål
Särskilja stilnivåer (vardagligt och formellt språk) och anpassa sitt språkbruk efter situationen (B2)

Hörförståelse
• förstå längre muntliga framställningar på ett formellt och avancerat språk inom allmänna
ämnesområden och kända fackämnen (B2)

Läsförståelse
• redogöra för längre texter inom specialiserade områden (B2)

Muntlig interaktion och produktion
• ta aktiv del i diskussioner och kunna förklara och argumentera för sina åsikter om välkända
ämnen (B2)
• ge en individuellt utarbetad presentation av fackspråklig karaktär på ett nyanserat språk (B2)

Skriftlig produktion
• författa olika texttyper av allmän och fackspråklig karaktär (B2)

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Genomgången och godkänd LS1448 Spanska B1 för ingenjörer, motsvarande äldre kurs, eller motsvarande kunskaper visade genom ett obligatoriskt placeringstest gjort före kursval.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • KONA - Kontrolluppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • LEXA - Löpande examination, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd