Hoppa till huvudinnehållet

LT1016 Kommunikation, ledarskap och design av lärande 7,5 hp

Kursen bidrar till att utveckla studentens förmåga till en professionell kommunikation med elever, vårdnadshavare och kolleger samt ledar- och medarbetarskap. Kommunikationen kan vara såväl muntlig som skriftlig och behandla bland annat pedagogiska och sociala ärenden. Förutom sitt ledarskap i ämnesundervisningen ingår i lärarens uppdrag att bidra till att eleverna tar till sig skolans demokratiska värdegrund, som bland annat innebär respekt för medmänniskor och de mänskliga rättigheterna.

Kursen behandlar även procedurer och processer för design av lärande med fokus på tillämpning. Detta innebär bland annat övning i att applicera konstruktiv länkning med målformulering vid utformning av läraktiviteter och olika former av examination, samt val av lämpliga fysiska och digitala läranderesurser.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan LT1016 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen bidrar till  att  utveckla studentens förmåga  till  en professionell  kommunikation med  elever, vårdnadshavare och  kolleger samt ledar-  och  medarbetarskap.  Kommunikationen  kan vara  såväl muntlig  som skriftlig  och  behandla  bland  annat  pedagogiska  och  sociala ärenden.  Förutom sitt ledarskap  i  ämnesundervisningen ingår  i  lärarens  uppdrag att  bidra till  att  eleverna tar till  sig  skolans demokratiska  värdegrund,  som bland  annat  innebär  respekt  för medmänniskor och  de mänskliga rättigheterna. Kursen behandlar  även  procedurer och  processer för design  av lärande  med fokus  på tillämpning.  Detta innebär  bland  annat  övning  i  att  applicera  konstruktiv  länkning  med målformulering  vid  utformning  av läraktiviteter och  olika former av  examination,  samt val  av lämpliga fysiska och  digitala läranderesurser. 

Lärandemål

Inom  kommunikation och  ledarskap  ska studenten efter genomförd  kurs  kunna: 

1. Föreslå och  diskutera strategier  för att  på ett  respektfullt  och  etiskt  sätt  kommunicera om  elevers lärande,  utveckling  och  sociala situation med  kolleger,  eleverna  själva och  deras vårdnadshavare 

2. Informera elever,  vårdnadshavare,  kolleger och  allmänheten om skolans  verksamhet,  värdegrund och  mål  på  ett  etiskt  och  professionellt  sätt 

3. Analysera  metoder för att  organisera arbetet  i  olika typer av  undervisningssituationer och projektarbeten 

4. Diskutera och  utvärdera  metoder för att  motverka  konflikter  i  arbetsgrupper som ex.  skolklasser. 

Inom design  av lärande ska  studenten efter  genomförd  kurs  kunna: 

5. Analysera förutsättningar  för lärande  beroende på  pedagogisk  grundsyn,  förkunskaper,  och sammanhang 

6. Använda konstruktiv  länkning  i  praktiken,  d.v.s.  planera läraktiviteter,  mål  och  bedömning  som hänger samman 

7. Identifiera  och  beskriva  de läranderesurser,  både analoga och  digitala, som är lämpliga för sammanhanget.  Samt,  utifrån sammanhanget  välja lämpligt tekniskt  stöd  för lärande 

8. Utvärdera  kvaliteter  och  brister  i  egen och  annans lärandedesign. 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter om kommunikation och ledarskap, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • INL2 - Inlämningsuppgifter om design av lärande, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt betyg på alla i kursen ingående moment.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LT1016

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Birgit Kempinsky Fahrman (birgitf@kth.se)

Övrig information

Undervisningen genomförs delvis på distans och bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, rollspelsliknande övningar - såväl i fysiska möten som via en webbplattform.