Hoppa till huvudinnehållet

LT101X Examensarbete i ämnesdidaktik, grundnivå 15,0 hp

Examanensarbete i ämnesdidaktik för studenter på programmet för kompletterande pedagogisk utbildning som ska avlägga ämneslärarexamen på grundnivå. Arbetet handlar om att självständigt genomföra en undersökning och dokumentera denna i uppsatsformat med stöd av kurslitteratur och aktuell forskning.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan LT101X (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen  går  igenom  hur  man  utifrån  vetenskaplig  kunskap, beprövad erfarenhet och  gällande styrdokument  planerar,  genomför  och  följer  upp  en  utvecklingsidé  med anknytning till utbildningsvetenskap  relaterad till  undervisning i  fysik, kemi, teknik  eller  matematik: probleminventering,  behovsanalys,  projektdesign,  genomförande, dokumentation, utvärdering och  slutredovisning. Arbetet ska  visa  behov på  förmågan  att  metodiskt  reflektera  över kunskaper, som är  relaterade  till  tidigare  forskning och  den  kommande  yrkesverksamheten. 

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

1. Identifiera, formulera  och  analysera  ett  ämnesdidaktiskt utvecklingsbehov 

2. Planera och  utforma, värdera  och  kritiskt diskutera  ett ämnesdidaktiskt utvecklingsprojekt med  grund i  tidigare  forskning  som kan  möta  detta  behov 

3. Skriftligt och  muntligt redogöra  för  och  diskutera  det ämnesdidaktiska utvecklingsprojektet, problem och  lösningar  i  dialog  med olika  grupper

4. Reflektera  över  nyvunna  kunskaper  i  relation  till  såväl  läraruppdraget  som tidigare utbildning  och  yrkeserfarenheter 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studenten  ska  ha  klarat av minst  50  hp  av KPU  programmet  (90  hp),  bland dessa  50  hp  måste ingå  minst  10  hp  VFU.   

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Studenten  måste  vara  godkänd på  samtliga  för  kursen  och  examinationens  obligatoriska moment. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Norström

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LT101X

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Per Norström, Susanne Engström