Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LT1029 Att handleda VFU-studenter 3,0 hp

En handledare är av central betydelse för lärarstudenters utveckling av lärarskicklighet och träning i att tillämpa sina teoretiska kunskaper. Denna kurs syftar till att utveckla deltagarnas pedagogiska kompetens som handledare för lärarstudenter dels genom seminarier och föreläsningar som behandlar teorier och modeller för lärande och handledning, samt aktuella styrdokument och hur dessa bör tillämpas vid bedömning, dels i diskussioner och reflektioner kring hur olika bedömningsformer kan tillämpas för utvärdering och återkoppling, samt studenternas egen handledarroll.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-09-19 fristående studerande

Anmälningskod

10202

Rubriker med innehåll från kursplan LT1029 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till högstadie- och gymnasielärare som i sin yrkesutövning tar emot studenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

En handledare är av central betydelse för lärarstudenters utveckling av lärarskicklighet och träning i att tillämpa sina teoretiska kunskaper. Denna kurs syftar till att utveckla deltagarnas pedagogiska kompetens som handledare för lärarstudenter dels genom seminarier och föreläsningar som behandlar teorier och modeller för lärande och handledning, samt aktuella styrdokument och hur dessa bör tillämpas vid bedömning, dels i diskussioner och reflektioner kring hur olika bedömningsformer kan tillämpas för utvärdering och återkoppling, samt studenternas egen handledarroll.

Lärandemål

Kursen syftar till att utveckla deltagarnas pedagogiska kompetens som handledare för lärarstudenter.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för teorier och modeller för lärande och handledning, och reflektera kring hur dessa kan tillämpas under handledningsprocessen.
  • Redogöra för lärutbildningars aktuella styrdokument och hur dessa kan tillämpas för bedömning av lärarstudenters kunskaper.
  • Diskutera hur olika bedömningsformer ska kunna tillämpas för att utvärdera och återkoppla studenternas kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.
  • Aktivt reflektera över den egna handledarrollen i möten med olika studentgrupper.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avklarad lärarutbildning eller minst 180 hp på lärarprogram.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarier, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik och lärande

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Catarina Eivinsson (cei@kth.se)