Hoppa till huvudinnehållet

LT1033 Karriär och arbete 7,5 hp

Det här är en kurs speciellt framtagen för de två kompletterande utbildningarna för arkitekter och ingenjörer med utländsk utbildning (KUAUT & KUIUT).

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan LT1033 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Individuell kartläggning av tidigare utbildning, arbetserfarenhet och kompetenser samt fortsatt arbetsinriktning. Individuell studieplanering i samverkan med KTH:s kontaktnät. Karriärplanering: teorier och praktiskt arbete med egen plan. Den svenska arbetsmarknaden för ingenjörer/arkitekter, studiebesök, inbjudna föreläsare, mindre egna undersökningar. Strategier för ökad anställningsbarhet. 

Lärandemål

Kursens syfte är att ge en närmare introduktion till den svenska arbetsmarknaden och sätta den kunskapen i relation till studentens egen professionella bakgrund och yrkesplaner

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

- redogöra för grundläggande villkor, organisation, processer och arbetsformer för ingenjörer/arkitekter på den svenska arbetsmarknaden

- redogöra för olika branscher och för vilka kompetenser som är efterfrågade samt kunna beskriva arbetsmarknaden i regionen i relation till egen utbildning och erfarenhet

- reflektera över och beskriva sin egen roll som ingenjör eller arkitekt i förhållande till tidigare utbildning och erfarenhet och i förhållande till den svenska arbetsmarknaden

- nätverka på ett effektivt sätt inom sin egen bransch i syfte att kartlägga och analysera sin individuella arbetsmarknad

- sammanställa och reflektera över en individuell portfölj innehållande: CV, erfarenheter från besök och mindre studier, kompetensanalys samt en egen studie- och karriärplanering

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Presenteras i Kurs-PM

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Examinationsuppgift individuell, 3,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarium, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM2 - Seminarium, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Helena Isaksson Persson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LT1033

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Helena Isaksson Persson