Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LT1052 Ämnesdidaktik teknik 8,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50730

Rubriker med innehåll från kursplan LT1052 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen inleds med ämnesspecifika aspekter som hur ämnet vuxit fram, olika syn på kunskap i ämnet, ämnets koppling (eller bristen på koppling) till läroböckerna, lärarens syn på ämnet och hur lärarens bakgrund påverkar denna syn.

Därefter följer elevers lärande och undervisningsprocessen (planera, genomföra och utvärdera) utifrån aktuell teknikdidaktisk forskning och styrdokument relaterat till teknikämnets olika delar. Särskilt fokus läggs därvidlag på elevaktiverande lärandetillfällen som t.ex. teknikutvecklingsarbete. Bedömningsformer och deras tillämpning i praktiken behandlas.

Till sist inkluderas tillämpningar av ämnesövergripande perspektiv som jämlikhet, jämställdhet, hållbar utveckling och etik samt hur både analoga och digitala läranderesurser kan integreras i praktiken i ämnesundervisningen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs, skall studenten kunna:

 1. redogöra för samt exemplifiera ämnesspecifika aspekter av undervisningsprocessen och hur dessa påverkar olika sätt att, utifrån styrdokumenten, planera, genomföra och utvärdera undervisning inom teknikämnet
 2. redogöra för samt exemplifiera ämnesspecifika aspekter av bedömning och hur olika bedömningsformer konkret kan tillämpas för att utvärdera elevers kunskaper inom teknikämnet
 3. redogöra för hur projektarbeten, demonstrationer och/eller motsvarande elevaktiverande undervisningstillfällen inom teknikämnet kan planeras, genomföras och utvärderas
 4. redogöra för hur ämnesövergripande perspektiv som demokratiuppdraget, jämlikhet, jämställdhet, hållbar utveckling och etik kan integreras i praktiken i ämnesundervisningen.
 5. redogöra för hur både analoga och digitala läromedel och andra      läranderesurserkan användas, utvärderas och integreras i praktiken i ämnesundervisningen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarier, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Susanne Engström (sengstro@kth.se)

Övergångsbestämmelser

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.
Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter