Hoppa till huvudinnehållet

LT2043 Verksamhetsförlagd utbildning 2 15,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan LT2043 (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Studenten tillbringar en längre tid i en skola för auskultation, undervisning och annat deltagande i skolans verksamhet. Under denna VFU-period förväntas studenten under handledning – men med hög grad av självständighet – planera, genomföra och utvärdera ett större undervisningsmoment i något av sina undervisningsämnen. Mycket uppmärksamhet ägnas åt ledarskap, kommunikation och bedömning.

Lärandemål

1. Under handledning, men med hög grad av självständighet, planera, genomföra, utvärdera och dokumentera lektioner och större undervisningsområden med innehåll i enlighet med gällande styrdokument

2. Analysera och utvärdera planerad och genomförd undervisning utgående från utbildningsvetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet

3. Inom undervisning och kollegialt samarbete kommunicera på ändamålsenliga sätt (muntligen och skriftligen) samt analysera och utvärdera kommunikation mellan skolpersonal, elever och vårdnadshavare utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet

4. Förankra och kommunicera ämnesövergripande perspektiv som jämlikhet, jämställdhet, hållbar utveckling och etik i den pedagogiska verksamheten

5. Använda och utvärdera hjälpmedel och undervisningsstöd i form av exempelvis läroböcker, datorprogram, beräkningshjälpmedel och distansundervisningsutrustning

6. Diskutera bedömningsformer och betygsättning i enlighet med nationella styrdokument, vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet

7. Genom ett ledarskap präglat av tydlighet, öppenhet, lärande och dialog bidra till en god arbetsmiljö och att motverka diskriminering och kränkande behandling

8. Identifiera och analysera egna värderingar och attityder som har betydelse i lärargärningen  

9. Identifiera behov av ytterligare kunskaper och färdigheter för den framtida lärargärningen och diskutera hur dessa ska tillgodoses.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

15 hp verksamhetsförlagd utbildning på gymnasieskolan, grundskolans högstadium eller motsvarande skolform (exempelvis LT1045 Verksamhetsförlagd utbildning 1 15 hp)

10 hp ämnesdidaktik och läroplansteori (exempelvis UM7101 Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning 10 hp)

Studier om sociala relationer och ledarskap, 7,5 hp, exempelvis någon av kurserna LT1046 Sociala relationer, ledarskap och kommunikation (7,5 hp); LT1024 Sociala relationer och ledarskap (7,5 hp) eller LT1016 Kommunikation, ledarskap och design av lärande (7,5 hp).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

VG, G, U

Examination

  • VFU1 - Verksamhetsförlagd utbildning, 15,0 hp, betygsskala: VG, G, U

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen examineras dels performativt genom deltagande i skolans verksamhet under handledning, dels genom muntliga och skriftliga uppgifter. De viktigaste underlagen för betygsättning är utlåtande från handledaren, dokumentation från två- eller trepartssamtal samt en reflekterande uppsats.

Övriga krav för slutbetyg

Närvaro och aktivt deltagande under hela perioden i skolan.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LT2043

Ges av

Huvudområde

Teknik och lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övriga föreskrifter

Kursen läses i nära anslutning till övriga kurser som läses under samma termin. Observationsuppgifter, datainsamling och liknande till dessa kurser förekommer under VFU.

Student som underkänns på kursen får göra om den en gång (totalt max två försök, inklusive det första). Denna typ av begränsning är tillåten för kurser som innehåller praktik eller motsvarande (se Högskoleförordningen, SFS 1993:100, 6 kap., 21 §).