ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp

Industrial Management, Basic Course

Ingenjörsarbete handlar i praktiken om att kunna kombinera teknik med ekonomiska och sociala aspekter. För att som ingenjör kunna göra teknikbaserade affärer, genomföra projekt, utveckla verksamheter, leda team och medarbetare, etc. krävs goda kunskaper i industriell ekonomi. Denna kurs ger dig dessa baskunskaper.

Kursens ges fyra gånger per läsår. På svenska i period 2, 3 och 4. På engelska i period 1.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 för programstuderande

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  61548

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Mohammad Akhbari <mohammad.akhbari@indek.kth.se>

 • Lärare

  Mohammad Akhbari <mohammad.akhbari@indek.kth.se>

 • Målgrupp

  Endast KUIUT

HT19 för programstuderande

HT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

VT20 för programstuderande

HT18 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avklarad kurs skall du kunna:

 • Förklara och beskriva olika teknikbaserade affärsmodeller och hur värdeskapande, värdeerbjudande och värdefångst går till i industriföretag

 • Förklara och beskriva hur industriella verksamheter leds och organiseras.

 • Välja, tolka och använda ekonomiska kalkyler som beslutsunderlag för olika affärssituationer.

 • Förstå de grundläggande principerna för bokföring och redovisning

 • Sammanställa och tolka ett industriföretags årsredovisning på en grundläggande nivå.

 • Sammanställa och analysera finansiella rapporter på en grundläggande nivå.

 • Beskriva ett industriföretags verksamhet ur olika perspektiv samt genomföra en analys av dess grundläggande styrkor och svagheter med utgångspunkt i begrepp från ämnet industriell ekonomi.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen fokuserar på grundläggande begrepp och modeller för att som ingenjör förstå och hantera ekonomiska, organisatoriska och ledningsmässiga frågor i teknikbaserade och industriella verksamheter

Modul 1: Industriellt värdeskapande

 • Teknikutveckling som konkurrensfaktor

 • Teknikbaserade affärsmodeller och strategier

 • Innovation, produktion och marknadsföring

 • Organisering

 • Personalledning och ledarskap

Modul 2: Kalkylering

 • Lönsamhetsanalys

 • Produktkalkylering

 • Investeringskalkylering

Modul 3: Redovisning och företagets finansiering

 • Bokföring och redovisning

 • Årsredovisning och räkenskapsanalys

 • Finansiering

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar och räkneövningar. Kursen examineras med en salstentamen. Under kursens gång ges ett antal frivilliga inlärningsfrågor, vilka avslutas med en seminarieuppgift och som kan ge bonuspoäng på första ordinarie tentamen.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Litteratur

”Modern industriell ekonomi” Engwall et. al., (senaste upplagan) Studentlitteratur, Lund.

Övningskompendium

Eventuellt material som delas ut under kursens gång.

Examination

 • KON1 - Kontrollskrivning, , betygsskala: P, F
 • KON2 - Kontrollskrivning, , betygsskala: P, F
 • KON3 - Kontrollskrivning, , betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Tentamen.

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Mohammad Akhbari, mohammad.akhbari@indek.kth.se

Examinator

Mohammad Akhbari <mohammad.akhbari@indek.kth.se>

Övrig information

Beslut/fastställd VT02.

Ersätter 4D1023, ME1000, ME1001, ME1002; ME1004.

Påbyggnad

Kursen ger möjlighet till fördjupning i olika områden inom industriell ekonomi och organisation, bl.a. i projektledning, marknadsföring, entreprenörskap, nationalekonomi, industriell dynamik, produktion, ledarskap och personalledning, genus, innovation och ekonomistyrning.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.