Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp

Ingenjörsarbete handlar i praktiken om att kunna kombinera teknik med ekonomiska och sociala aspekter. För att som ingenjör kunna göra teknikbaserade affärer, genomföra projekt, utveckla verksamheter, leda team och medarbetare, etc. krävs goda kunskaper i industriell ekonomi. Denna kurs ger dig dessa baskunskaper. Kursens ges tre gånger per läsår. På engelska i period 1 och på svenska i period 2 och 3. I period 4 erbjuds omskrivning av kontrollskrivningarna (KON4-6) enligt kursens schema. Samtliga kursexaminationer i alla perioder ges på både svenska och engelska.

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan ME1003 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på grundläggande begrepp och modeller för att som ingenjör förstå och hantera ekonomiska, organisatoriska och ledningsmässiga frågor i teknikbaserade och industriella verksamheter.

Modul 1: Industriellt värdeskapande

 • Teknikutveckling som konkurrensfaktor

 • Teknikbaserade affärsmodeller och strategier

 • Innovation, produktion och marknadsföring

 • Organisering

 • Personalledning och ledarskap

Modul 2: Kalkylering

 • K/I-analys
 • Produktkalkylering
 • Investeringskalkylering

Modul 3: Redovisning och företagets finansiering

 • Bokföring och redovisning
 • Årsredovisning och räkenskapsanalys
 • Företagets finansiering

Kursen består av föreläsningar och räkneövningar (i modul 2 och 3) och examineras med tre kontrollskrivningar (vardera 1,5 hp) och en inlämningsuppgift (1,5 hp). Betygen på kontrollskrivningarna vägs samman till ett slutbetyg på kursen.

Lärandemål

Ingenjörsarbete handlar om mer än teknik. För att som ingenjör kunna delta i teknikbaserade affärer, genomföra projekt, utveckla verksamheter samt leda team och medarbetare i dagens företag krävs goda kunskaper i industriell ekonomi. I praktiken ligger ofta framgången i att förstå både tekniska och ekonomiska aspekter av beslut. Denna kurs ger dig baskunskaper inom industriell ekonomi.

Konkret innebär detta att du efter avklarad kurs ska kunna:

 1. beskriva och förklara olika teknikbaserade affärsmodeller och dynamiken i värdeskapande, värdeerbjudande och värdefångst i industriell verksamhet,
 2. beskriva och förklara hur industriella verksamheter leds och organiseras,
 3. välja, använda och tolka ekonomiska kalkyler som beslutsunderlag för olika affärssituationer,
 4. använda de grundläggande begreppen och principerna för bokföring, redovisning samt beskriva och förklara hur ett industriföretags verksamhet kan finansieras,
 5. sammanställa och analysera finansiella rapporter för ett industriföretag,
 6. beskriva ett existerande industriföretags verksamhet och strategiska position med hjälp av begrepp från ämnet industriell ekonomi samt genomföra en grundläggande ekonomisk analys av företagets verksamhet, finansiella ställning och hur det finansieras.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Modern industriell ekonomi, Engwall et. al., (senaste upplaga), studentlitteratur, Lund

Övningsbok meddelas vid kursstart.

Eventuellt material som delas ut under kursens gång

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INLA - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • KON4 - Skriftlig kontrollskrivning, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • KON5 - Skriftlig kontrollskrivning, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • KON6 - Skriftlig kontrollskrivning, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Industriell ekonomi, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Kursen ger möjlighet till fördjupning i olika områden inom industriell ekonomi och organisation, bl.a. i projektledning, marknadsföring, entreprenörskap, nationalekonomi, industriell dynamik, produktion, ledarskap och personalledning, genus, innovation och ekonomistyrning.

Kontaktperson

Mohammad Akhbari, mohammad.akhbari@indek.kth.se

Övergångsbestämmelser

Antagna studenter som inte slutfört kursen med tidigare uppsättning av examinationsmoment kommer att examineras inom ramen för de nya examinationsmomenten.

Övrig information

Beslut/fastställd VT02.

Ersätter 4D1023, ME1000, ME1001, ME1002; ME1004.