ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp

Industrial Management, Basic Course

Ingenjörsarbete handlar i praktiken om att kunna kombinera teknik med ekonomiska och sociala aspekter. För att som ingenjör kunna göra teknikbaserade affärer, genomföra projekt, utveckla verksamheter, leda team och medarbetare, etc. krävs goda kunskaper i industriell ekonomi. Denna kurs ger dig dessa baskunskaper.

Kursens ges fyra gånger per läsår. På svenska i period 2, 3 och 4. På engelska i period 1.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen kursen fokuserar på grundläggande begrepp och modeller för att som ingenjör förstå och hantera ekonomiska, organisatoriska och ledningsmässiga frågor i teknikbaserade och industriella verksamheter.

Modul 1: Industriellt värdeskapande

 • Teknikutveckling som konkurrensfaktor

 • Teknikbaserade affärsmodeller och strategier

 • Innovation, produktion och marknadsföring

 • Organisering

 • Personalledning och ledarskap

Modul 2: Kalkylering

 • K/I-analys
 • Produktkalkylering
 • Investeringskalkylering

Modul 3: Redovisning och företagets finansiering

 • Bokföring och redovisning
 • Årsredovisning och räkenskapsanalys
 • Företagets finansiering

Kursen består av föreläsningar och räkneövningar (i modulerna 2 och 3) och examineras med en sasltentamen. Under kursens gång ges ett antal frivilliga uppgifter som kan ge bonuspoäng på första ordinarie tentamen:

 • Tre frivilliga kontrollskrivningar (en per modul)

 • En frivillig affärssimulering

 • En frivillig projektuppgift (parvis)

Lärandemål *

Ingenjörsarbete handlar om mer än teknik. För att som ingenjör kunna delta i teknikbaserade affärer, genomföra projekt, utveckla verksamheter samt leda team och medarbetare i dagens företag krävs goda kunskaper i industriell ekonomi. I praktiken ligger ofta framgången i att förstå både tekniska och ekonomiska aspekter av beslut. Denna kurs ger dig baskunskaper inom industriell ekonomi.

Konkret innebär detta att du efter avklarad kurs ska kunna:

 1. förklara och och beskriva olika teknikbaserade affärsmodeller och dynamiken i  värdeskapande, värdeerbjudande och värdefångst i industriell verksamhet
 2. förklara och beskriva hur industriella verksamheter leds och organiseras
 3. välja, tolka och använda ekonomiska kalkyler som beslutsunderlag för olika affärssituationer
 4. förstå de grundläggande principerna för bokföring och redovisning
 5. sammanställa och analysera finansiella rapporter på en grundläggande nivå
 6. förstå och förklara ett industriföretags verksamhet ur olika perspektiv med utgångspunkt i begrepp från ämnet industriell ekonomi

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande behörighet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Modern industriell ekonomi, Engwall et. al., (senaste upplaga), studentlitteratur, Lund

Övningsbok meddelas vid kursstart.

Eventuellt material som delas ut under kursens gång

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • KON1 - Kontrollskrivning, - hp, betygsskala: P, F
 • KON2 - Kontrollskrivning, - hp, betygsskala: P, F
 • KON3 - Kontrollskrivning, - hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Mohammad Akhbari

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME1003

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde *

Industriell ekonomi, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Kursen ger möjlighet till fördjupning i olika områden inom industriell ekonomi och organisation, bl.a. i projektledning, marknadsföring, entreprenörskap, nationalekonomi, industriell dynamik, produktion, ledarskap och personalledning, genus, innovation och ekonomistyrning.

Kontaktperson

Mohammad Akhbari, mohammad.akhbari@indek.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Beslut/fastställd VT02.

Ersätter 4D1023, ME1000, ME1001, ME1002; ME1004.