ME1004 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp

Industrial Management, Basic Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det övergipande syftet med kursen är att förmedla översiktlig kunskap om grundläggande företagsekonomiska begrepp samt en inledande förtrogenhet med vissa kalkyleringsmetoder. Kursen förmedlar också kunskaper om redovisning och årsbokslut och finansiering. Organisations-  och ledningsfrågor kommer också att behandlas på kursen, likväl som entreprenörskap och företagande.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kunna redogöra för företagets roll i samhället, för olika affärskulturer och för hur företag organiseras och styrs från idé till affärsverksamhet med stöd av strategisk planering, målformulering och ekonomistyrning.

Kunna redogöra för centrala teorier inom företagsekonomi, exempelvis kostnads- & intäktsanalys, och behärska ekonomisk terminologi samt kunna använda ekonomiska modeller som produktkalkyler och investeringskalkyler.

Kunna redogöra för hur ett företags transaktioner bokförs och ur ekonomiska data kunna utföra en ekonomisk analys och ta fram en årsredovisning samt göra en skattedeklaration för ett företag.

Kunna analysera ett företags kassaflöden och finansiering samt kunna beskriva hur ett företags redovisning utförs.

Kursens huvudsakliga innehåll

Föreläsningar hålls som vägledning till och fördjupning av kurslitteratur. De omfattar vanligen områden som ingår i kurslitteraturen eller till föreläsningen utdelat material. Gästföreläsare kommer att komplettera med sin spetskompetens på området. Seminarier fördjupar särskilda teman.

Kursupplägg

Undervisningen är uppdelad i föreläsningar och seminarier och innehåller både skriftliga och muntliga moment.

Behörighet

Grundläggande behörighet iför högskolestudier inkl svenska B och engelska A eller motsvarande.

Litteratur

FöretagsEkonomi 100 av Per-Hugo Skärvad & Jan Olsson, senaste upplagan.

Examination

 • SEM1 - Seminarier, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Håkan Kullvén, hakan.kullven@indek.kth.se, +46 8 790 60 52

Examinator

Håkan Kullvén <hakan.kullven@indek.kth.se>

Övrig information

Beslut/fastställd 2001-04-05.

Ersätter 4D1024.

Påbyggnad

ME1005 Industriell ekonomi fortsättningskurs

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med VT2008.