ME1004 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp

Industrial Management, Basic Course

Det övergipande syftet med kursen är att förmedla översiktlig kunskap om grundläggande företagsekonomiska begrepp samt en inledande förtrogenhet med vissa kalkyleringsmetoder. Kursen förmedlar också kunskaper om redovisning och årsbokslut och finansiering. Organisations-  och ledningsfrågor kommer också att behandlas på kursen, likväl som entreprenörskap och företagande.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Föreläsningar hålls som vägledning till och fördjupning av kurslitteratur. De omfattar vanligen områden som ingår i kurslitteraturen eller till föreläsningen utdelat material. Gästföreläsare kommer att komplettera med sin spetskompetens på området. Seminarier fördjupar särskilda teman.

Lärandemål *

Kunna redogöra för företagets roll i samhället, för olika affärskulturer och för hur företag organiseras och styrs från idé till affärsverksamhet med stöd av strategisk planering, målformulering och ekonomistyrning.

Kunna redogöra för centrala teorier inom företagsekonomi, exempelvis kostnads- & intäktsanalys, och behärska ekonomisk terminologi samt kunna använda ekonomiska modeller som produktkalkyler och investeringskalkyler.

Kunna redogöra för hur ett företags transaktioner bokförs och ur ekonomiska data kunna utföra en ekonomisk analys och ta fram en årsredovisning samt göra en skattedeklaration för ett företag.

Kunna analysera ett företags kassaflöden och finansiering samt kunna beskriva hur ett företags redovisning utförs.

Kursupplägg

Undervisningen är uppdelad i föreläsningar och seminarier och innehåller både skriftliga och muntliga moment.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande behörighet iför högskolestudier inkl svenska B och engelska A eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

FöretagsEkonomi 100 av Per-Hugo Skärvad & Jan Olsson, senaste upplagan.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • SEM1 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Håkan Kullvén

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME1004

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde *

Industriell ekonomi, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

ME1005 Industriell ekonomi fortsättningskurs

Kontaktperson

Håkan Kullvén, hakan.kullven@indek.kth.se, +46 8 790 60 52

Övrig information

Beslut/fastställd 2001-04-05.

Ersätter 4D1024.