ME1008 Arbetsorganisation och ledarskap 6,0 hp

Work Organization and Leadership

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Denna kurs ger insikter i och kunskaper om olika ledarskapsteorier, gruppers utveckling, centrala aspekter för ett effektivt ledarskap i olika situationer samt organisering av olika typer av verksamheter – med ett speciellt fokus på det organisations och ledarskapsutmaningar inom det tillverkande företaget.

Kursen baseras på en s k erfarenhetsbaserad pedagogik där en kombination av föreläsningar och teoretiska studier varvas med praktiska övningar i grupp. Assistenter handleder grupper om åtta till tio teknologer, där teknologerna ges möjlighet att leda och arbeta i grupp. Erfarenheterna från gruppövningarna ligger till grund för reflektion över eget och andras beteende i perspektivet ledarskap.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  P, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att öka teknologens kunskaper om det industriella företagets arbetsorganisation och samspelet mellan dess olika funktioner såsom: produktion, utveckling, marknad, inköp, mm., med ett speciellt fokus på ledarskap.

Efter fullgjord kurs skall teknologen kunna:

- beskriva industrisystemets och arbetsorganisationens framväxt och principer

- beskriva och tillämpa arbetsorganisatoriska principer och metoder för samspel mellan olika funktioner

- förklara och skilja managementkoncept, som t ex: TQM, lean production och outsourcing

- förklara principer och modeller för införandet av förändring av arbetsorganisationer

- förklara olika typer av arbetsgrupper, ”roller i team”, gruppens utvecklingsprocess

- definiera, beskriva och illustrera olika typer av ledarskapsstilar och -modeller

- läsa av och förklara sitt eget och andras beteende i gruppdynamiska processer, som ledare och som ledd

Kursens huvudsakliga innehåll

Efter kursen ska studenten kunna:

 • Beskriva utveckling och grundläggande principer för industriella system och arbetsorganisation
 • Beskriva och tillämpa principer för arbetsorganisation och metoder för funktionell integration
 • Förklara och urskilja koncept inom management som: TQM, lean production och outsourcing.
 • Förklara olika principer och modeller för implementering av förändringar i arbetsorganisationer.
 • Förklara olika typer av team, roller i team, och utvecklingsprocessen för en grupp.
 • Definiera, beskriva och illustrera olika typer av ledarskap och ledarskapsmodeller
 • Läsa och förklara sitt eget beteende i dynamiska gruppprocesser, som ledare och som ledd.

Behörighet

Grundkurs i industriell ekonomi och organisation.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • SEM2 - Seminarier, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Hemtentamen. Godkända laborationsuppgifter, 100 % närvaro på övningar, på första föreläsningen.

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Matti Kaulio, matti.kaulio@indek.kth.se, +46 8 790 76 07

Examinator

Matti Kaulio <matti.kaulio@indek.kth.se>

Övrig information

Beslut/Fastställd hösten 1995.

Ersätter 4D1075 och ME2401

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.