ME1008 Arbetsorganisation och ledarskap 6,0 hp

Work Organization and Leadership

Denna kurs ger insikter i och kunskaper om olika ledarskapsteorier, gruppers utveckling, centrala aspekter för ett effektivt ledarskap i olika situationer samt organisering av olika typer av verksamheter – med ett speciellt fokus på det organisations och ledarskapsutmaningar inom det tillverkande företaget.

Kursen baseras på en s k erfarenhetsbaserad pedagogik där en kombination av föreläsningar och teoretiska studier varvas med praktiska övningar i grupp. Assistenter handleder grupper om åtta till tio teknologer, där teknologerna ges möjlighet att leda och arbeta i grupp. Erfarenheterna från gruppövningarna ligger till grund för reflektion över eget och andras beteende i perspektivet ledarskap.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Efter kursen ska studenten kunna:

 • Beskriva utveckling och grundläggande principer för industriella system och arbetsorganisation
 • Beskriva och tillämpa principer för arbetsorganisation och metoder för funktionell integration
 • Förklara och urskilja koncept inom management som: TQM, lean production och outsourcing.
 • Förklara olika principer och modeller för implementering av förändringar i arbetsorganisationer.
 • Förklara olika typer av team, roller i team, och utvecklingsprocessen för en grupp.
 • Definiera, beskriva och illustrera olika typer av ledarskap och ledarskapsmodeller
 • Läsa och förklara sitt eget beteende i dynamiska gruppprocesser, som ledare och som ledd.

Lärandemål *

Kursens övergripande mål är att öka teknologens kunskaper om det industriella företagets arbetsorganisation och samspelet mellan dess olika funktioner såsom: produktion, utveckling, marknad, inköp, mm., med ett speciellt fokus på ledarskap.

Efter fullgjord kurs skall teknologen kunna:

- beskriva industrisystemets och arbetsorganisationens framväxt och principer

- beskriva och tillämpa arbetsorganisatoriska principer och metoder för samspel mellan olika funktioner

- förklara och skilja managementkoncept, som t ex: TQM, lean production och outsourcing

- förklara principer och modeller för införandet av förändring av arbetsorganisationer

- förklara olika typer av arbetsgrupper, ”roller i team”, gruppens utvecklingsprocess

- definiera, beskriva och illustrera olika typer av ledarskapsstilar och -modeller

- läsa av och förklara sitt eget och andras beteende i gruppdynamiska processer, som ledare och som ledd

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundkurs i industriell ekonomi och organisation.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • SEM2 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Hemtentamen. Godkända laborationsuppgifter, 100 % närvaro på övningar, på första föreläsningen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Matti Kaulio

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME1008

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde *

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Matti Kaulio, matti.kaulio@indek.kth.se, +46 8 790 76 07

Övrig information

Beslut/Fastställd hösten 1995.

Ersätter 4D1075 och ME2401