Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalME1011 Affärsrätt 6,0 hpAdministrera Om kursen

Efter fullgjord kurs skall teknologen kunna:

- uppmärksamma juridiska risker i en affärsmässig förhandlingssituation

- avgöra när bindande avtal uppkommer

- beskriva de element och klausuler som brukar ingå i ett avtal om köp av industriella produkter (priser, leveransvillkor, garantier avseende produkternas egenskaper m.m.)

- identifiera och lokalisera rättskällor (lagtext, rättsfall m.m.) som är av betydelse för lösande av ett praktiskt affärsrättsligt problem

- analysera vilka intressen som en domstol i ett rättsfall på det kommersiella området har fäst avseende vid

- tillämpa dispositiva rättsregler inom det affärsrättsliga området, dvs. avgöra vad som kommer att gälla mellan parterna om parterna inte har avtalat i viss fråga

- analysera sammanhanget i komplicerade texter.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan ME1011 (HT 2007–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Affärsrätt är en inledande kurs inom det juridiska området och några formella förkunskapskrav finns därför inte. I form av generella (kompletterande) färdigheter krävs dock god läsförståelse på svenska och normal allmänbildning om det svenska samhällets uppbyggnad.

Kursen har en industriell koppling genom att studenterna studerar rättsfall och andra juridiska problem som har uppkommit i industriell verksamhet, produktion och marknadsföring.

Affärsrätt har en nära koppling till den efterföljande kursen 4D1052 Immaterialrätt. Genom kursen Affärsrätt får teknologen en förståelse för det svenska rättsystemets uppbyggnad och hur man inom juridiken arbetar med lagstiftning, rättsfall och andra rättskällor, för att bedöma vilka rättigheter och skyldigheter som aktörer har olika affärssituationer.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall teknologen kunna:

- uppmärksamma juridiska risker i en affärsmässig förhandlingssituation

- avgöra när bindande avtal uppkommer

- beskriva de element och klausuler som brukar ingå i ett avtal om köp av industriella produkter (priser, leveransvillkor, garantier avseende produkternas egenskaper m.m.)

- identifiera och lokalisera rättskällor (lagtext, rättsfall m.m.) som är av betydelse för lösande av ett praktiskt affärsrättsligt problem

- analysera vilka intressen som en domstol i ett rättsfall på det kommersiella området har fäst avseende vid

- tillämpa dispositiva rättsregler inom det affärsrättsliga området, dvs. avgöra vad som kommer att gälla mellan parterna om parterna inte har avtalat i viss fråga

- analysera sammanhanget i komplicerade texter.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Särskild behörighet för KTH:s utbildningar

Matematik D, Fysik B, Kemi A. I vart och ett av ämnena krävs lägsta betyget Godkänd eller 3. 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Examinationen sker i form av en problembaserad tentamen på fyra timmar (TEN1;6hp). Tentamensfrågorna innehåller huvudsakligen beskrivningar av praktiska och realistiska affärsmässiga scenarier. Med utgångspunkt från de angivna händelseförloppen ombeds tentanderna: identifiera de juridiska problemen; identifiera vilken lagstiftning som skall tillämpas på de juridiska frågorna; ange vilka intressen som en domstol som prövar tvisten sannolikt skulle beakta; resonera kring det mest sannolika utfallet av tvisten; föreslå för parterna lämpliga handlingsalternativ. Betyget bestäms av resultatet på tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Thomas Westin

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME1011

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

ME2020 Immaterialrätt.

Kontaktperson

Eric Woodcock, erik.woodcock@indek.kth.se

Övrig information

Beslut/fastställd 1999-11-02.

Ersätter 4D1051.