ME1301 Industriell ekonomi, fortsättningskurs 6,0 hp

Industrial Management, Advanced Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen ger förmågan att hantera modeller inom området ekonomistyrning i industriföretag.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Målet med kursen är att ge dig förmågan att förstå, utforma och hantera metoder och modeller för ekonomisk styrning av industriella organisationer. Detta innebär att du efter kursen ska:

1. Förstå hur orderkalkyler respektive processkalkyler är utformade och hur de används, och då se skillnaden mellan produktkostnader och periodkostnader.

2. Beskriva innehållet i och förstå användandet av de vanligast förekommande verktygen inom följande områden: Kalkylering, värdekedjeanalys, aktivitetsbaserad styrning (kalkylering, budgetering och redovisning), analys av kundlönsamhet, kvalitetsstyrning, styrning av tid, kostnadsbedömningar, volymanalyser, kaizen kalkylering, avvikelseanalys, budgetering, investeringsbedömning, samt utvärdering av verksamheter tex prestationsmätning och processtyrning.

3. Beskriva och förstå innebörden av de olika modeller för ekonomisk styrning som förekommer.

4. Välja (och argumentera för valet) mellan olika modeller för ekonomisk styrning.

5. Förstå hur informationen i olika modeller för ekonomisk styrning används för beslutsfattande.

6. Applicera teoretiska koncept inom ekonomistyrningens olika områden på företag i olika branscher.

7. Implementera modeller för ekonomisk styrning i en datormodell (spreadsheet), och då bygga på teoretiska koncept inom området.

8. Kritiskt utvärdera och jämföra de modeller för ekonomisk styrning som används av företag inom olika branscher.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av föreläsningar med genomgång av teoretiska koncept, praktiska exempel och övningar inom följande områden:

1. Produktkostnader och periodkostnader, och deras användning i kalkylsystem. Olika kostnader för olika syften. Kostnadsfördelning.

2. Orderkalkylering och processkalkylering.

3. Självkostnadskalkyler och bidragskalkyler. Throughput costing.

4. Aktivitetsbaserad styrning: Innebörden i aktiviteter och processer. En genomgång av modeller som t.ex. aktivitetsbaserad kalkylering och aktivitetsbaserad budgetering.

5. Planering och beslutsfattande. Hur information används för beslut. Volymanalys, budgetering, investeringsbedömning och kostnadsprognoser förklaras.

6. Utvärdera och styra verksamheten. Avvikelseanalys, standardkostnader, balanserade styrkort och kaizenkalkylering. Behovet av kontroll över tid, kvalitet och kundlönsamhet betonas.

Behörighet

Kursen ges enbart för CINEK2.

Industriell ekonomi, grundkurs.

Litteratur

”Den nya ekonomistyrningen”. Ax, Johansson och Kullvén. Liber ekonomi, senaste upplagan.

Examination

 • SEM3 - Seminarie, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Thomas Westin, thomas.westin@indek.kth.se, +46 8 790 80 04

Examinator

Thomas Westin <thomas.westin@indek.kth.se>

Övrig information

Beslut/fastställd 2001-11-01.

Ersätter 4D1124.

Påbyggnad

Den avancerade kursen ME2028 Behavioural management control” bygger direkt vidare på denna kurs.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2009.