Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ME1308 Industriell verksamhetsledning för I 6,0 hp

Kursen i verksamhetsledning fokuserar på hur företag kan uppnå konkurrensmässiga och långsiktiga fördelar. Teorier om verksamhetsstrategier diskuteras avseende analys, och senare design och styrning av företagets utbud och förädlingsprocesser. Kursen erbjuder vidare konceptuella och praktiska inblickar i produktions- och verksamhetsstrategier och vad som krävs för att realisera dessa inom både tjänste- och tillverkningssektorn i en rad olika industrier.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

51360

Rubriker med innehåll från kursplan ME1308 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Syftet är att kursdeltagarna efter avklarad kurs ska förstå hur olika typer av industriella verksamheter utformas och leds och vara förberedda för att medverka i analys och implementering av industriella verksamhetsstrategier. Kursen ger en introduktion till centrala begrepp och modeller inom området verksamhetsledning. Olika sätt att utforma verksamheten belyses genom att flaskhalsar och begränsningar i resurser och processer analyseras och kopplas till kostnader för resursförbrukning och prestanda. Olika typer av analysmodeller presenteras och strategival för verksamhetsutveckling diskuteras. Specifika perspektiv som ansvarstagande och hållbarhet lyfts fram. Kursen består av tematiska moduler som innehåller föreläsningar om grundläggande begrepp och modeller samt numeriska övningar, seminarier och företagsspel som fördjupar och konkretiserar lärandet.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

1.       Förklara hur industriella och andra verksamheter kan utformas samt hur nya tekniska lösningar påverkar processval och processutformning,

2.      Förklara hur värdeskapande processer kan planeras och styras och hur externa osäkerheter och störningar påverkar beslut om kapacitetsdimensionering, både i tillverknings- och i tjänsteverksamheter,

3.      Förklara hur verksamhetsprocesser kan utformas och organiseras med utgångspunkt i mänskliga förutsättningar och behov,

4.      Förklara hur företag kan utforma, planera och styra sina försörjningskedjor på ett optimalt sätt,

5.      Förklara hur företag kan organisera och leda utveckling av nya värderbjudanden, både vad gäller varu- och tjänsteinnovationer,

6.      Beskriva olika verksamhetsstrategier och förklara hur dessa kan användas för att realisera en övergripande företagsstrategi och identifiera vilka möjligheter och hinder som kan finnas i industriellt strategiarbete,

7.       Förklara hur ansvarstagande och hållbarhet kan införlivas i strategiarbetet.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

ME1314 Introduktion till Industriell ekonomi avslutad

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • SEM3 - Seminarier, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Endast öppen för CINEK.

Ej öppen för utbytesstudenter.