Hoppa till huvudinnehållet

ME1308 Industriell verksamhetsledning för I 6,0 hp

Kursen i verksamhetsledning fokuserar på hur företag kan uppnå konkurrensmässiga och långsiktiga fördelar. Teorier om verksamhetsstrategier diskuteras avseende analys, och senare design och styrning av företagets utbud och förädlingsprocesser. Kursen erbjuder vidare konceptuella och praktiska inblickar i produktions- och verksamhetsstrategier och vad som krävs för att realisera dessa inom både tjänste- och tillverkningssektorn i en rad olika industrier.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ME1308 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen i verksamhetsledning fokuserar på hur företag kan uppnå konkurrensmässiga och långsiktiga fördelar. Teorier om verksamhetsstrategier diskuteras avseende analys, och senare design och styrning av företagets utbud och förädlingsprocesser. Kursen erbjuder vidare konceptuella och praktiska inblickar i produktions- och verksamhetsstrategier och vad som krävs för att realisera dessa inom både tjänste- och tillverkningssektom i en rad olika industrier.

Lärandemål

Målet är att kursdeltagama efter genomgången kurs skall vara väl förberedda för att medverka i analys och implementering av industriella verksamhetsstrategier för att uppnå långsiktig konkurrenskraft inom respektive teknikområde.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  1. Beskriva varför och hur verksamhetsstrategier kan skapa långsiktig konkurrensförmåga i modema industriella organisationer.
  2. Beskriva uppbyggnad och betydelse av relevanta teorier och koncept samt förklara kunskapsfältets grundläggande begrepp.
  3. Redogöra för hur olika verksamhetsstrategier och underliggande koncept kan appliceras i samverkan med andra funktionella strategier för realiserande av given företagsstrategi.
  4. Beskriva vilka möjligheter och hinder som kan finnas i industriellt strategiarbete samt ange för- och nackdelar med olika strategier.
  5. Genomföra en översiktlig analys av existerande verksamhetsstrategier med syftet att kunna peka ut förbättringsområden i strategiskt, tekniskt, ekonomiskt och arbetsorganisatoriskt hänseende.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

ME1314 Introduktion till Industriell ekonomi avslutad

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • SEM3 - Seminarier, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME1308

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jannis.Angelis@indek.kth.se

Övrig information

Endast öppen för CINEK.

Ej öppen för utbytesstudenter.