Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Detta är en avancerad kurs i industriell dynamik. Därmed är det också en kurs om de teknologiska förändringsprocesser (den teknologiska dynamik) som är förknippad/e med den industriella omvandlingen. Kursens fokus ligger i att analysera och förstå mekanismerna bakom industriell och teknisk förändring.

Den innovationsteori som under de senaste decennierna vuxit fram inom (främst) den evolutionära schumpeterinfluerade ekonomiska teorin är en logisk och nödvändig utgångspunkt för en kurs av detta slag. Kursen ger en noggrann genomgång av forskningsfronten på detta mångdisciplinära området. Kursen innehåller i sig inga tillämpade kvantitativa övningar men ger ett kvalificerat analytiskt underlag också/inte minst för de som önskar arbeta med kvantitativt orienterad analys på området.

Key words:

Advanced industrial dynamics, the role of R&D and science in innovation, non science based innovations, innovation indicators, knowledge formation processes/learning, innovation and economic growth, endogenous growth theory, innovation policy, evolutionary theory, institutional economics, systems of innovation.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan ME1313 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge kunskap om mekanismer och dynamiska processer bakom industriell och teknologisk omvandling. För att åstadkomma detta är kursen uppbyggd kring tre moduler:

 • Föreläsningar som ska hjälpa studenterna att förstå och kunna tillämpa teorier och modeller. 
 • Uppgifter för att lära sig att tillämpa modeller och kritiskt kunna reflektera över analyser.
 • Seminarier för att hjälpa studenterna att reflektera, diskutera och argumentera kring sina lösningar på given frågor och problem.
 • Skriftlig examinering i form av ett test och en projektrapport.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. beskriva och förklara teorier och modeller som används inom forskningsfältet industriell dynamik
 2. beskriva och förklara de dynamiska utvecklingsprocesserna i den svenska industripolitiska utvecklingen
 3. förklara modeller och koncept inom strategisk ledning av teknologiskt innovationsarbete
 4. tillämpa teorier, modeller och koncept i en given empirisk kontext som genomgår industriell omvandling
 5. beskriva och förklara mekanismer och dynamiska processer bakom industriell och teknologisk omvandling
 6. kritiskt reflektera kring en given analysansats, analys och dess slutsatser

Kursupplägg

Se kurs-pm

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

ME1314 Introduktion till industriell ekonomi avslutad

Deltagit i ME1310 Nationalekonomi för I

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Se kurs-pm

Möjlighet till plussning

Avgörs av examinator.

Examinator

Profile picture Niclas Arvidsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME1313

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

ME2093 Teknisk och industriell omvandling

Kontaktperson

Niklas Arvidsson (niklas.arvidsson@indek.kth.se)

Övrig information

Endast öppen för studenter antagna till civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi (CINEK).

Påbyggnad: ME2093 Teknisk och industriell omvandling

Kursen är inte öppen för utbytesstudenter.