ME1314 Introduktion till industriell ekonomi 9,0 hp

Introduction to Industrial Engineering and Management

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen Introduktion till Industriell ekonomi är den första i en serie programspecifika ämneskurser inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi. KTHs civilingenjörsutbildning i Industriell ekonomi lägger stor vikt vid samspelet mellan teknisk problemlösning och ekonomiskt sammanhang. En bärande idé bakom denna första kurs, liksom i hela utbildningen, är att studenten ska tränas i att lösa ingenjörsmässiga problem för verksamhetsutveckling i teknikbaserade företag och organisationer.

Huvudsyftet med kursen är att ge en övergripande orientering om och perspektiv påämnesområdet Industriell ekonomi och organisation, samt att skapa intresse och förståelse för fortsatta studier inom programmet. Kursen förbereder på så sätt studenten för ett arbetsliv som civilingenjör inom Industriell ekonomi.

Kursen ger grundläggande kunskap om industriell ekonomi. En del av kursen ägnas åt metoder och verktyg för kalkylering, redovisning och finansiering i industriföretag. Utöver föreläsningar och räkneövningar ingår arbete med komplexa praktikfall och moment som syftar till att skapa en djupare förståelse för hur redovisning, kalkylering och marknadsstrategier hänger ihop. En annan del av kursen fokuserar på industriföretagets verksamhet och innehåller föreläsningar och studiebesök. En tredje del fokuserar på hållbar affärsutveckling och består av föreläsningar, studiebesök och inlämningsuppgifter.

Inom kursen är också några moment kallade ”Kompletterande perspektiv för I-studenter” schemalagda. Här ges möjlighet att reflektera kring och träna olika student- och ingenjörsfärdigheter som kommer till nytta i de fortsatta studierna liksom i framtida projekt och yrkesutövning. 

Lärandemål *

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

1. Inom områdena (1) kalkylering och redovisning och (2) räkenskapsanalys och finansiering, med fokus på industriföretag:

 • Redogöra för, förklara och tillämpa relevanta begrepp och modeller från ämnesområdet industriell ekonomi
 • Göra och tolka kalkyler som underlag för ekonomiska beslut
 • Redogöra för hur ekonomiska data sammanställs, redovisas och tolkas
 • Redogöra för hur verksamheten finansieras och hur ekonomisk planering utförs

2. Redogöra för, förklara och tillämpa relevanta begrepp och modeller inom industriellt värdeskapande samt redogöra för, analysera och förklara hur verksamheten i ett industriföretag kan beskrivas, organiseras och ledas.
3. Förklara och diskutera hållbar affärsutveckling och hur denna hänger samman med andra aspekter på hållbar utveckling.
4. Utarbeta skriftliga rapporter, skapa presentationsmaterial och genomföra muntlig redovisning samt arbeta i grupp på ett effektivt sätt.
5. Reflektera och diskutera kring de teman som är relevanta för den framtida ingenjörsrollen och som behandlas i kursens s.k. "perspektivmoment".

Kursupplägg

Se kurs-pm

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen

Kurslitteratur

Modern industriell ekonomi (Engwall et. al., Studentlitteratur 2017).

Övrig kurslitteratur och annat kursmaterial meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL2 - Inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • KON2 - Kontrollskrivningar, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO4 - Projekt, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO5 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • SIM1 - Företagsspel, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • STU1 - Studiebesök, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Se kurs-pm.

Möjlighet till plussning

Avgörs av examinator.

Examinator

Bo Karlsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME1314

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Se kurs- och programkatalogen.

Kontaktperson

Bo Karlsson, bo.karlsson@indek.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Obligatorisk för CINEK1 och endast öppen för CINEK1.

Ej öppen för utbytesstudenter.