Hoppa till huvudinnehållet

ME1314 Introduktion till industriell ekonomi 9,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan ME1314 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen Introduktion till Industriell ekonomi är den första i en serie programspecifika ämneskurser inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi. KTHs civilingenjörsutbildning i Industriell ekonomi lägger stor vikt vid samspelet mellan teknisk problemlösning och ekonomiskt sammanhang. En bärande idé bakom denna första kurs, liksom i hela utbildningen, är att studenten ska tränas i att lösa ingenjörsmässiga problem för verksamhetsutveckling i teknikbaserade företag och organisationer.

Huvudsyftet med kursen är att ge en övergripande orientering om och perspektiv påämnesområdet Industriell ekonomi och organisation, samt att skapa intresse och förståelse för fortsatta studier inom programmet. Kursen förbereder på så sätt studenten för ett arbetsliv som civilingenjör inom Industriell ekonomi.

Kursen ger grundläggande kunskap om industriell ekonomi. En del av kursen ägnas åt metoder och verktyg för kalkylering, redovisning och finansiering i industriföretag. Utöver föreläsningar och räkneövningar ingår arbete med komplexa praktikfall och moment som syftar till att skapa en djupare förståelse för hur redovisning, kalkylering och marknadsstrategier hänger ihop. En annan del av kursen fokuserar på industriföretagets verksamhet och innehåller föreläsningar och studiebesök. En tredje del fokuserar på hållbar affärsutveckling och består av föreläsningar, studiebesök och inlämningsuppgifter.

Inom kursen ges också möjlighet att reflektera kring och träna olika ingenjörsfärdigheter som kommer till nytta i de fortsatta studierna liksom i framtida projekt och yrkesutövning

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

1. Inom områdena (1) kalkylering och redovisning och (2) räkenskapsanalys och finansiering, med fokus på industriföretag:

 • Redogöra för, förklara och tillämpa relevanta begrepp och modeller från ämnesområdet industriell ekonomi
 • Göra och tolka kalkyler som underlag för ekonomiska beslut
 • Redogöra för hur ekonomiska data sammanställs, redovisas och tolkas
 • Redogöra för hur verksamheten finansieras och hur ekonomisk planering utförs

2. Redogöra för, förklara och tillämpa relevanta begrepp och modeller inom industriellt värdeskapande samt redogöra för, analysera och förklara hur verksamheten i ett industriföretag kan beskrivas, organiseras och ledas.

3. Förklara och diskutera hållbar affärsutveckling och hur denna hänger samman med andra aspekter på hållbar utveckling.

4. Utarbeta skriftliga rapporter, skapa presentationsmaterial och genomföra muntlig redovisning samt arbeta i grupp på ett effektivt sätt.

5. Reflektera och diskutera kring teman som är relevanta för den framtida ingenjörsrollen.

Kursupplägg

Se kurs-pm

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen

Kurslitteratur

Modern industriell ekonomi (Engwall et. al., Studentlitteratur 2017).

Övrig kurslitteratur och annat kursmaterial meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL2 - Inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • KON2 - Kontrollskrivningar, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO4 - Projekt, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO5 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • SIM1 - Företagsspel, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • STU1 - Studiebesök, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Se kurs-pm.

Möjlighet till plussning

Avgörs av examinator.

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME1314

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Se kurs- och programkatalogen.

Kontaktperson

Bo Karlsson, bo.karlsson@indek.kth.se

Övrig information

Obligatorisk för CINEK1 och endast öppen för CINEK1.

Ej öppen för utbytesstudenter.