Hoppa till huvudinnehållet

ME1316 Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 6,0 hp

Att ge kursdeltagarna applicerade kunskaper om kvantitativ dataanalys i olika typer av industriell verksamhet. Målet är att kursdeltagarna efter genomgången kurs skall vara väl förberedda för att både genomföra analyser, tolka resultatet av dessa analyser samt att kritiskt kunna granska analyser genomförda av andra.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ME1316 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs syftar till att ge studenterna en förståelse för hur kvantitativa analyser kan användas i affärsverksamhet. I en alltmer digitaliserad värld förutspås vikten av dessa kompetenser att öka. Kursen fokuserar på tillämpningen av statistiska metoder för att genomföra affärs- och verksamhetsanalyser baserat på stora dataset. Den består av två delar. Dels utvecklas studenternas förmåga att analysera och presentera data i en industriell kontext. Dels utvecklas studenternas förmåga att kritiskt granska både egna och andras analyser genom diskussioner om begränsingar och antaganden både i metoder och i data.

Kursen examineras genom närvaro på seminarier, grupprojekt där studenterna genomför olika former av analyser samt en individuell tentamen.

Lärandemål

Att ge kursdeltagarna applicerade kunskaper om kvantitativ dataanalys i olika typer av industriell verksamhet. Målet är att kursdeltagarna efter genomgången kurs skall vara förberedda för att både genomföra analyser, tolka resultat av dessa analyser samt att kritiskt granska analyser genomförda av andra.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. Redogöra för varför och på vilka sätt kvantitativa analyser används i affärsverksamhet.
  2. Applicera kvantitativa analysmetoder på verksamhetsdata, såsom driftdata, kunddata och produktdata.
  3. Tolka resultat av statistisk analys i en verksamhetskontext.
  4. Redogöra för antaganden och begränsningar i en genomförd analys. Detta omfattar både analys av datakvalitet och metodernas antaganden och begränsningar.

Kursupplägg

Se kurs-pm.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

ME1314/ME1305 Introduktion till industriell ekonomi, eller motsvarande samt 45 hp på utbildningsprogram CINEK.

Deltagit i undervisningen i SF1901 eller motsvarande; slutresultat måste ej vara rapporterat

Rekommenderade förkunskaper

Inga utöver särskild behörighet.

Utrustning

Ingen

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarieuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Se kurs-pm.

Möjlighet till plussning

Avgörs av examinator.

Examinator

Profile picture Anders Broström

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME1316

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Se kurs- och programkatalogen.

Kontaktperson

Anders Broström (anders.brostrom@indek.kth.se)

Övrig information

Endast öppen för studenter antagna till civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi (CINEK).

Inte öppen för utbytesstudenter.