Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalME1400 Projektledning och kommunikation 7,5 hpAdministrera Om kursen

Kursen belyser och fördjupar lednings- och organiseringsrelaterade frågeställningar kring projektbaserad verksamhet. Detta omfattar grundläggande kunskaper i ledning av det enskilda projektet och av verksamheter med flera parallella projekt (sk. multiprojektverksamhet). Kursen syftar vidare till att lyfta fram kommunikation som central aspekt i ledningen av dessa verksamheter. Kursen kan läsas separat, men ingår också i ämnesprofilen Projektkommunikation och IT. I profilen ingår kurserna ME1400 Projektledning och kommunikation, ME2037 Projektkommunikation, ME2038 IT Management och ME2039 KNowledge Management.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan ME1400 (VT 2010–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Projektbegreppet, projektledningsverktyg, projektplanering, projektorganisering, projektstyrning, projektkommunikation, riskhantering och omvärldsanalys.

Lärandemål

Kursens syfte är att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper om projektledning, i tillverkningsindustri, byggnads- och anläggningsindustri, men även i andra typer av industriell verksamhet. Målet är att kursdeltagarna efter genomgången kurs skall vara väl förberedda för att arbeta i projektbaserad verksamhet. Efter genomgången kurs skall deltagarna (1) vara förtrogna med grundläggande begrepp och metoder, (2) känna till de grundläggande arbetsuppgifter som en projektledare har från idé till levererat projekt, (3) ha kännedom om hur omvärldsmiljön påverkar projektarbetet, (4) ha kännedom om centrala aktörsroller och deras betydelse för projektarbetet samt (5) ha kännedom om kommunikationens roll för genomförandet av projekt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagna programstudenter på KTH

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderad från årskurs 2.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Johann Packendorff

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME1400

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

ME2037

Kontaktperson

Anneli Linde, anneli.linde@usbe.umu.se

Övrig information

Beslut/fastställd 2005-04-09.

Ersätter 4D1600

Kursen ges för sista gången våren 2010.